Virtualization: Μια αναγκη σε πολλαπλα επιπεδα

Η µετάβαση από ένα παραδοσιακό µοντέλο computing σε ένα νέο, το οποίο χρησιµοποιεί ως βάση το virtualization είναι µια τάση που παρατηρείται ολοένα και περισσότερο. Για να µπορέσει να στηριχθεί το νέο µοντέλο απαιτούνται νέοι servers για την υποστήριξη πολλαπλών VMs ή για την ολοκλήρωση, διαχείριση και παρακολούθηση των desktop virtualization rollouts. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάµε την απαραίτητη εκπαίδευση από την οποία θα πρέπει να περάσει το τµήµα IT. Ποιοι είναι οι λόγοι λοιπόν που µια επιχείρηση θα πρέπει να µεταφέρει τους πόρους τους από άλλες επενδύσεις ώστε να µπορέσει να τροφοδοτήσει το virtualization;

Οι λύσεις virtualization παρέχουν µια µεγάλη γκάµα από οφέλη στις επιχειρήσεις όπως για παράδειγµα:

Consolidation των workloads σε λιγότερα συστήµατα: Το consolidation των servers αποτελεί συνήθως ένα από τα πρώτα οφέλη που βλέπει το IT όταν ξεκινά τη συζήτηση για το virtualization. Παρά το γεγονός ότι εδώ µιλάµε για ένα απόλυτα καθορισµένο όφελος, αυτό που γίνεται συνήθως είναι να γίνεται virtual ένα µέρος των servers ή του datacenter – για διάφορους λόγους – κάτι που οδηγεί σε µικρότερο ROI.

Βελτιστοποιηµένη χρήση hardware: Οι περισσότεροι servers συνήθως παραµένουν ανεκµετάλλευτοι. Η τοποθέτηση πολλαπλών VMs σε ένα ακριβό σύστηµα φέρνει τα όρια χρήσης πολύ κοντά στα προτεινόµενα. Για παράδειγµα, αν αντί για έναν application server, που θα χρησιµοποιεί µόλις το 5-10% τις ισχύος ενός συστήµατος, µπορούν σε αυτό να εγκατασταθούν πολλαπλοί application servers και η χρήση των πόρων να φτάσει στο 40 µε 50%, που αποτελεί σαφώς καλύτερη εκµετάλλευση της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί.

Παροχή δυνατότητας για υποστήριξη legacy εφαρµογών: Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αγορά για κάποια χρόνια έχει κάποιες “εξαρτήσεις” από legacy εφαρµογές χωρίς τις οποίες δεν µπορεί να λειτουργήσει. Και για να είµαστε πιο συγκεκριµένοι, υπάρχουν εφαρµογές χωρίς τις οποίες οι χρήστες δεν µπορούν να λειτουργήσουν και αισθάνονται ότι καταρρέει το σύνολο του γνωστού πολιτισµού. Μάλιστα το πρόβληµα είναι τόσο µεγαλύτερο όσο ψηλότερα βρίσκεται στην ιεραρχία ο χρήστης των εφαρµογών αυτών. Καθώς όµως το hardware και τα λειτουργικά συστήµατα εξελίσσονται, η υποστήριξη κάποιων τέτοιων εφαρµογών µπορεί να γίνει εξαιρετικά δύσκολη ή και αδύνατη. Οι λύσεις server και client virtualization παρέχουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν παλαιότερες εφαρµογές σε hardware, στο οποίο κανονικά δεν υποστηρίζονται. Αυτό καθίσταται δυνατό εξαιτίας του διαχωρισµού του λειτουργικού συστήµατος από το hardware πάνω στο οποίο τρέχει.

Αποµονωµένα λειτουργικά περιβάλλοντα: Έχει χρειαστεί ποτέ να τρέξετε δυο διαφορετικές εκδόσεις µιας εφαρµογής την ίδια στιγµή στην ίδια συσκευής; Όπως θα έχετε διαπιστώσει στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Η δυνατότητα δηµιουργίας πλήρως αποµονωµένων συστηµάτων  είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να µπορέσετε να δώσετε µια λύση σε αυτό το ζήτηµα. Κάθε λειτουργικό περιβάλλον µπορεί να έχει το δικό του registry, τις δικές του βιβλιοθήκες κώδικα κ.ο.κ. Έτσι διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ζήτηµα ασυµβατότητας, αλλά και ότι τυχόν αστοχία του ενός περιβάλλοντος δεν θα επηρεάσει τις εφαρµογές ή τα δεδοµένα στο άλλο. Σε πολλές περιπτώσεις αυτή η δυνατότητα αποτελεί ένα εξαιρετικά σηµαντικό επιχείρηµα πώλησης.

Ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών λειτουργικών συστηµάτων: Πολλές επιχειρήσεις τρέχουν πολλαπλές εκδόσεις του Windows Server καθώς η µετάβαση στις πιο σύγχρονες εκδόσεις δεν είναι µια διαδικασία που πραγµατοποιείται ταυτόχρονα για όλους τους servers, αλλά συνήθως γίνεται σταδιακά. Επιπλέον υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να χρησιµοποιήσουν για κάποια workloads κάποια διανοµή Linux. Η συστέγαση όλων των παραπάνω µπορεί να γίνει πραγµατικότητα µε τη βοήθεια κάποιας λύσης virtualization. Έτσι για παράδειγµα µπορούν να συνυπάρχουν διαφορετικές εκδόσεις Windows Server µε διαφορετικό επίπεδο patching.

Ευκολία για τις µεταφορές εφαρµογές: Η δυνατότητα του application streaming, σε συνδυασµό µε τα µεµονωµένα λειτουργικά περιβάλλοντα, κάνει εξαιρετικά πιο απλή διαδικασία την εγκατάσταση εφαρµογών για τους τελικούς χρήστες. Η χρήση µιας λύσης virtualization κάνει εξαιρετικά απλό το rollout εφαρµογών ή τις αναβαθµίσεις σε υπάρχουσες.

Εύκολη δηµιουργία περιβάλλοντος δοκιµών: Η πραγµατοποίηση δοκιµών αποτελεί µεγάλο µέρος κάθε εσωτερικής διαδικασίας ανάπτυξης εφαρµογών, αλλά η γρήγορη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος δοκιµών είναι εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Με το virtualization η δηµιουργία περιβάλλοντος δοκιµών είναι εξαιρετικά απλή διαδικασία, που γίνεται µε ταχύτητα και απόλυτη πιστότητα, αλλά και δυνατότητα επαναφοράς στην αρχική κατάσταση όταν το αποτέλεσµα της δοκιµής δεν ήταν ακριβώς το αναµενόµενο.

Το άγχος του Virtualization  και η ευκαιρία για το κανάλι

Οι υπηρεσίες Hosted και public cloud µπορεί να έχουν κατακλύσει την αγορά, αλλά η ζήτηση για virtualization δεν µοιάζει να µειώνεται στο άµεσο µέλλον. Άλλωστε το virtualization αποτελεί τη βάση για τη δηµιουργία private και hybrid clouds που αποτελούν συνηθέστερη επιλογή των επιχειρήσεων σε σχέση µε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες µέσω public cloud. Όπως αποδεικνύεται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν τις ίδιες ανησυχίες αλλά και επιθυµίες για το virtualization όπως και οι µεγαλύτερες αλλά δεν διαθέτουν τη δυνατότητα (τόσο σε οικονοµικό όσο και σε επίπεδο ικανοτήτων) να το εκµεταλλευτούν στο µέγιστο βαθµό. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µη  µπορούν να εκµεταλλευτούν κάποια από τα βασικά οφέλη που προσφέρει η εν λόγω τεχνολογία. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτό του κόστους. Στα σύγχρονα οικονοµικά δεδοµένα, η µετάβαση σε µια πλήρως virtualized υποδοµή είναι εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία και πλέον δεν υπάρχει το περιθώριο αποτυχίας.

Οι Virtual servers ξεπερνούν πλέον τους φυσικούς σύµφωνα µε τις Gartner και IDC. Παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος των πόρων και το πολύ δυνατό ROI κάνουν εξαιρετική την πρόταση του virtualization, η αρχική είσοδος στην τεχνολογία είναι παραδοσιακά δύσκολη. Σύµφωνα µε έρευνα της Vmware, το 64% θεωρεί ότι το αρχικό κόστος για την επένδυση στο virtualization εξακολουθεί να παραµένει το µεγαλύτερο εµπόδιο για την υιοθέτηση της τεχνολογίας. Ένα άλλο 20% δηλώνει ως βασικό παράγοντα δυσκολίας µετάβασης στο virtualization την έλλειψη εκπαίδευσης, ενώ ένα 10% προβάλει ως αιτία τις δυσκολίες που έχει η εγκατάσταση του virtualization. Άλλες ανησυχίες που εκφράστηκαν στην έρευνα σχετίζονται µε τη δυσκολία στην αποτίµηση και στην επιλογή του hardware αλλά και της πλατφόρµας virtualization, η εύρεση των κατάλληλων λύσεων backup και disaster recovery, αλλά και η τεκµηρίωση του ROI.

Όλος αυτός ο τρόπος αλλά και οι ανησυχίες που σχετίζονται µε το virtualization, αποτελούν την καλύτερη ευκαιρία του καναλιού. Υπάρχει πολυπλοκότητα και υπάρχει πολυπλοκότητα που δηµιουργεί ευκαιρίες. Παρά το γεγονός ότι πολλές εταιρείες παροχής λύσεων αλλά και managed services providers έχουν εστιάσει στην παροχή λύσεων cloud είναι σαφές ότι πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν λύσεις στο χώρο του virtualization.

Οι συνεργάτες µπορούν να καλύψουν το ρόλο του συµβούλου σε αυτή την περίπτωση έχοντας υπόψη τους τα ακόλουθα σηµεία:

Το µέγεθος µετράει: Η µείωση των budgets πραγµατοποιείται µε τη µικρό αριθµό υπαλλήλων και το consolidation των καθηκόντων. Οι συνεργάτες θα πρέπει να το έχουν πολύ καλά υπόψη τους αυτό και να προσφέρουν λύσεις, οι οποίες υπολογίζουν το budget των εταιρειών αλλά και τον αριθµό των υπαλλήλων παρέχοντας υπηρεσίες που µπορούν να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα.

Customization: Οι πληροφορίες που θα πάρει ο συνεργάτης από την επιχείρηση είναι βασικές στην παροχή λύσεων που ταιριάζουν στις απαιτήσεις της. Εξίσου σηµαντική είναι όµως και η πρόβλεψη για το µέλλον. Ο σχεδιασµός µιας πορείας για το τι θα χρειαστεί στο µέλλον µια επιχείρηση µπορεί να λειτουργήσει σαν προστασία µελλοντικών επενδύσεων και να διευκολύνει τη διαδικασία ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η παροχή της δυνατότητα για τη µετάβαση στο cloud σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή έξω από το εταιρικό δίκτυο είναι κάτι που θα πρέπει να υπάρχει στο πίσω µέρος του µυαλού κάθε συνεργάτη. Και εννοείται ότι δεν θα πρέπει να ξεχαστεί από το σχεδιασµό και το trend του BYOD (Bring Your Own Device).

Άλλες λεπτοµέρειες: Είναι καλό να γνωρίζουµε αν µια επιχείρηση προχωρά σε µια λύση virtualization για να µικρύνει την υποδοµή της ή να αναβαθµίζει ένα υπάρχον σύστηµα. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για µια ευκαιρία για να βρεθεί το τι µπορεί να γίνει virtual στο data center. Μια συζήτηση για τις ανάγκες της εταιρείας µπορεί να καθησυχάσει τις ανησυχίες σχετικά µε το ROI, ενώ την ίδια στιγµή να καλύψει τις απαιτήσεις για business continuity και disaster recovery.

Αυτό που θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας σε κάθε περίπτωση είναι ότι οι ανάγκες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων αντιµετωπίζονται µε συζήτηση και σχεδιασµό. Ο συνεργάτης που θα πετύχει στο κοµµάτι της συζήτησης, είναι πιθανότερο ότι θα κερδίσει την δουλειά τόσο στο virtualization όσο και σε κάθε άλλη τεχνολογία.

Managed virtualization – µια νέα ευκαιρία

Το κανάλι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην πώληση virtual machine hypervisors και στη δηµιουργία εσόδων από άδειες. Παρόλα αυτά υπάρχει η ανάγκη για το άνοιγµα νέων δρόµων επαναλαµβανόµενων εσόδων. Η αποτελεσµατικότητα, το κόστος και τα λειτουργικά οφέλη του virtualization έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ελκυστικά για τις επιχειρήσεις, αλλά πολλές µπήκαν πολύ γρήγορα στο χώρο, χωρίς να δηµιουργήσουν το υπόβαθρο για την υλοποίηση των απαραίτητων πολιτικών διαχείρισης. Υπάρχει µια µεγάλη ευκαιρία για τη µείωση της πολυπλοκότητας και του over-provisioning στο virtual χώρο των πελατών.

Πολλοί κατανόησαν την αξία και τις µειώσεις κόστους που µπορούσε να επιτευχθεί στις πρώτες µέρες του virtualization, όπου ήταν σύνηθες να βλέπουµε ένα φυσικό server για κάθε 100 υπαλλήλους. Σήµερα ο αριθµός των servers ανά υπάλληλο έχει εκτιναχθεί. Ο πάλαι ποτέ σωτήρας του τµήµατος IT έχει µετατραπεί σε δεσµοφύλακά του, µε virtual machines να δηµιουργούνται για δευτερεύουσες εργασίες και να καταναλώνουν πολύτιµους πόρους.

Τα virtual περιβάλλοντα έχουν επεκταθεί πολύ περισσότερο από τα φυσικά, µε αποτέλεσµα να απαιτείται ένας καλύτερος τρόπος για τη βελτιστοποίηση και τον αυτοµατισµό διαδικασιών στο datacenter.

Πολλά VMs µένουν να λειτουργούν ακόµη και όταν οι τελικοί χρήστες έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες, αποτελώντας µια επιπλέον πηγή δαπανών.

Το κανάλι µπορεί να επέµβει δηµιουργικά σε αυτό το κοµµάτι, παρέχοντας τα εργαλεία που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν το IT τους, αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητά τους και µειώνοντας τις δαπάνες. Τέτοιου τύπου εργαλεία δεν είναι πλέον ακριβά αλλά ούτε και περίπλοκα. Με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων, οι µεταπωλητές µπορούν να αναγνωρίσουν προβλήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν πριν προχωρήσουν ακόµη περισσότερο στο virtualization συστηµάτων.

Δεν θα πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι η ταχύτητα µε την οποία µπορούν να εγκατασταθούν νέες υπηρεσίες και η virtual υποδοµή έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Οι µεταπωλητές µπορούν να βοηθήσει τους πελάτες να πετύχουν πλήρη έλεγχο σε όλο τον κύκλο του IT, από το provisioning, τη ρύθµιση, τη βελτιστοποίηση και στο τέλος τον παροπλισµό τους, όταν οι υπηρεσίες αυτές δεν θα είναι απαραίτητες πλέον. Αυτοί οι κύκλοι ζωής µπορούν να αυτοµατοποιηθούν αρκετά εύκολα µε προκαθορισµένα χρονοδιαγράµµατα, από την αρχή µέχρι το τέλος. Οι λύσεις self service, µπορούν να µειώσουν ακόµη περισσότερο αυτό το πρόβληµα διαχείρισης. Απαιτούµενο πάντως είναι οι τελικοί χρήστες να κατανοούν την αξίας και το κόστος των διαφόρων υπηρεσιών και πώς να εµποδίσουν την αύξηση του κόστους του IT. Η µετάβαση σε µια virtual υποδοµή είναι µια εξαιρετικά µεγάλη προσπάθεια, οπότε οι επιχειρήσεις είναι δικαιολογηµένα προσεκτικές. Το κανάλι µπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να βάλουν την υπάρχουσα υποδοµή υπό έλεγχο και να τους δώσει τα απαραίτητα εργαλεία διαχείρισης για να ξεπεράσουν το φόβο του virtualization. Αυτό µπορεί να αποτελέσει την πόρτα για µια σειρά από ευκαιρίες.

Άρθρο εκ µέρους της ΗΡ Ελλάς
Κάντε virtual το ΙΤ και µεγιστοποιήστε όλα τα υπόλοιπα!

Στη σύγχρονη επιχείρηση, το datacenter αλλά και το ΙΤ συνολικότερα, δεν είναι ένα κέντρο κόστους. Είναι ένας εσωτερικός εταιρικός συνεργάτης, και το ίδιο ισχύει -κατά µείζονα λόγω- για τους ανθρώπους που το στηρίζουν.

Η τεχνολογία του virtualization έρχεται να βοηθήσει σηµαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση, µε πολλαπλούς τρόπους, αφού:
• Μειώνει δραµατικά το κόστος των τµηµάτων ΙΤ.
• Βελτιώνει τη διαχείριση και µειώνει το κόστος σε χρόνο και χρήµατα.
• Ενοποιεί πόρους και συστήµατα µειώνοντας πρακτικά την πολυπλοκότητα.
• Δίνει στην επιχείρηση την απαραίτητη ευελιξία για να δοκιµάσει νέες ιδέες αλλά και να αναπτυχθεί όσο χρειαστεί και όποτε απαιτηθεί – όχι νωρίτερα.
• Βάζει τις βάσεις για το cloud, είτε αυτό είναι public, είτε private, είτε hybrid. Και αυτό σηµαίνει ότι το ΙΤ περνάει πλέον στην εποχή της υπηρεσίας ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, του “Technology as a Service”.

Μία βασική παρατήρηση για όσους ξεκινούν µε το virtualization, είναι το να µην “αυτοπεριοριστούν” στο server virtualization, καθώς η τεχνολογία έχει φτάσει πλέον πολύ µακρύτερα από αυτό. Έτσι, µιλάµε για “εικονικοποίηση” των servers, αλλά και του storage, και των clients, ακόµη και του δικτύου. Αυτό σηµαίνει ότι περνάµε σε µία εποχή που οι πόροι του ΙΤ µπορούν πλέον να είναι ενοποιηµένοι, και να υπόκεινται σε αντίστοιχη διαχείριση µε ταχύτητα, ασφάλεια, ευελιξία και ευκολία.

Παράλληλα, το virtualization, σέβεται δύο πολύ σηµαντικά στοιχεία της επιχείρησης: Από τη µία µεριά, τις υπάρχουσες επενδύσεις και υποδοµές, και από την άλλη τις µελλοντικές. Με τη βοήθεια τεχνικών virtualization, τα παλιά συστήµατα αναβιώνουν καθώς το utilization αυξάνει, αλλά η επιχείρηση δεν χάνει τη δυνατότητα να ετοιµαστεί για το µέλλον. Είναι έτοιµη για την εποχή του cloud, των big data αλλά και του mobility; Μέσω του virtualization, η απάντηση είναι “ναι”, και µάλιστα χωρίς κόστος αρχικής επένδυσης. Η ίδια η υποδοµή, όντας virtualized, γίνεται ευέλικτη και έτοιµη να διευρυνθεί προς κάθε κατεύθυνση, είτε σε “ύψος”, είτε σε “πλάτος”, αυξάνοντας δηλαδή το capacity συγκεκριµένων συστηµάτων ή προσθέτοντας συστήµατα για νέες λειτουργίες και διαδικασίες.

Ίσως µε τα παραπάνω, να νοµίζει κανείς ότι το virtualization αφορά στο hardware και µόνο. Στην πραγµατικότητα, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι η δύναµη που µεταµορφώνει αυτήν τη στιγµή τα τµήµατα ΙΤ. Είναι η δύναµη και η τεχνική που καθιστά για πρώτη φορά εφικτή τη δηµιουργία µίας ευέλικτης υποδοµής η οποία µε τη σειρά της θα στηρίξει µία ευέλικτη επιχείρηση. Αυτό σηµαίνει ότι ο ίδιος ο ΙΤ οργανισµός µπορεί πλέον να µεταµορφώνεται κατά βούληση, µετατρέποντας το virtualization σε ένα στρατηγικό επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα, µέσω της αξιολόγησης ανθρώπων, διαδικασιών και πολιτικών.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το κανάλι µεταπωλητών, το virtualization είναι µία τεράστια ευκαιρία. Ευκαιρία για διαφοροποίηση, ευκαιρία για την εφαρµογή προηγµένων λύσεων, ευκαιρία για την παροχή νέων υπηρεσιών, ευκαιρία για µεγάλες αλλαγές στους πελάτες των resellers – αλλαγές που θα δηµιουργήσουν µία νέα δυναµική και έτσι θα αναδείξουν τον συνεργάτη σε έναν στρατηγικό εταίρο και όχι απλά σε έναν προµηθευτή.

Για να γίνουν όλα αυτά πράξη βέβαια, οι συνεργάτες θα πρέπει να ενηµερώνονται διαρκώς (η HP διαθέτει εξαιρετικούς πόρους για κάτι τέτοιο), να δηµιουργούν και να συγκρατούν στους κόλπους της εταιρείας τους τις απαιτούµενες δεξιότητες, και φυσικά να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ολοκληρωµένες λύσεις για τους πελάτες τους.

Άρθρο του Φραγκίσκου Ζερβού, Technology Sales Consulting Director CEE, Oracle Ελλάς
Virtualization από το desktop µέχρι το datacenter

Οι ανάγκες της Πληροφορικής εξελίσσονται ραγδαία καθώς τα datacenters µεταµορφώνονται  σε service centers που παρέχουν εφαρµογές on demand και ανταποκρίνονται στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των πελατών µε ταχύτητα και ευελιξία. Οι συµφωνίες στο επίπεδο των υπηρεσιών έχουν γίνει πολύ αυστηρές καθώς οι χρήστες απαιτούν πρόσβαση σε εφαρµογές και υπηρεσίες 24Χ7. Επιπλέον, το cloud computing γίνεται όλο και πιο δηµοφιλές, επεκτεινόµενο όλο και περισσότερο στο χώρο των datacenters, αποδεικνύοντας έτσι την ανάγκη των χρηστών για υπηρεσίες κάθε στιγµή.


Άρθρο του Φραγκίσκου Ζερβού, Technology Sales Consulting Director CEE, Oracle Ελλάς

Τα πράγµατα πρέπει απλά να γίνονται µαζί και γρηγορότερα, ώστε να ικανοποιηθεί η αυξανόµενη ανάγκη για πληροφορίες και υπηρεσίες. Οι χρήστες είναι λιγότερο δεκτικοί στην παραδοσιακή φιλοσοφία χτίστο µόνος σου, µε πολλούς να απαιτούν πλέον άµεσα πόρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να αναδύεται η ανάγκη για µεγαλύτερη βελτιστοποίηση και αποδοτικότητα σχετικά µε το πώς το λογισµικό και οι λύσεις που τροφοδοτούν τα datacenters αναπτύσσονται και διαχειρίζονται. Αυτές οι τάσεις ωθούν τα τµήµατα IT στην αναζήτηση καλύτερων τρόπων ενοποίησης, προµήθειας, ανάπτυξης και διαχείρισης συστηµάτων µε µεγαλύτερη ταχύτητα αλλά µικρότερη επιβάρυνση στους ήδη περιορισµένους προϋπολογισµούς.

Το Virtualization είναι η βασική τεχνολογία βελτιστοποίησης των πόρων για τα datacenters. Καθώς οι ανάγκες του IT συνεχίζουν να εξελίσσονται, το virtualization δεν µπορεί να θεωρείται πλέον ως µια µεµονωµένη τεχνολογία επίλυσης ενός προβλήµατος. Πολλές επιχειρήσεις ξεκίνησαν το ταξίδι της βελτιστοποίησης χρησιµοποιώντας το server virtualization για την ενοποίηση συστηµάτων και τη µείωση του CAPEΧ. Με το προσωπικό του ΙΤ να πρέπει πλέον να παρέχει on-demand υπηρεσίες, οι απαιτήσεις του datacenter virtualization έχουν ξεπεράσει την απλή ενοποίηση και τη µείωση του CAPEX.

Το Virtualization στο επίπεδο του λειτουργικού συστήµατος δεν είναι πλέον αρκετό. Καθώς οι χρήστες αναζητούν την εµπειρία του cloud, η απλή παροχή και υλοποίηση ενός λειτουργικού περιβάλλοντος δεν αρκεί. Τα IT τµήµατα πρέπει να παρέχουν γρήγορα υπηρεσίες όπως infrastructure-as-a-service (IaaS), platform-as-a-service (PaaS), και software-as-a-service (SaaS). Εποµένως, οι λύσεις virtualization πρέπει να ωριµάσουν και να ενισχύσουν την ευελιξία και την ταχύτητα στην υλοποίηση ολοκληρωµένων χαρτοφυλάκιων εφαρµογών ώστε να υποστηρίζεται η βασισµένη στις υπηρεσίες φιλοσοφία.

Ίσως η πιο σηµαντική τεχνολογική τάση τα τελευταία χρόνια, το virtualization κινείται πέραν των µεµονωµένων projects στο πλαίσιο του datacenter και αλλάζει δραστικά τη φύση των IT τµηµάτων, από απλούς διαχειριστές τεχνολογιών σε παρόχους υπηρεσιών για την επιχείρηση. Οντως, το virtualization δεν είναι πλέον αυτοσκοπός — είναι ένα µέσο προς τη µεταµόρφωση του ΙΤ σε services-based. Με την υλοποίηση application-aware λύσεων virtualization, οι οργανισµοί µπορούν να επισπεύσουν την παροχή IT υπηρεσιών.

Μόνο η Oracle προσφέρει το πλέον ολοκληρωµένο και ενοποιηµένο χαρτοφυλάκιο λύσεων virtualization που µπορούν να εικονικοποιήσουν και να διαχειριστούν το σύνολο του χαρτοφυλακίου hardware και software µιας επιχείρησης. Με εστίαση στην ενοποιηµένη διαχείριση, τον έλεγχο και την υποστήριξη από τις εφαρµογές µέχρι τους δίσκους, η µοναδική προσέγγιση της Oracle στο virtualization δε βοηθάει απλώς στην ενοποίηση των IT πόρων αλλά µεταµορφώνει το IT σε πάροχο on-demand υπηρεσιών γρήγορα και αποτελεσµατικά. Καθώς οι οργανισµοί εικονικοποιούν πιο πολύπλοκα και κρίσιµα για αυτούς φορτία εργασίας για να αποκτήσουν µεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία, το πλήρες και ενοποιηµένο τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο της Oracle µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να περιορίσουν τα λειτουργικά κόστη (OPEX) ενώ µειώνουν το CAPEX.

Άρθρο εκ µέρους της Info Quest Technologies 
Λύσεις Virtualization για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις από την Info Quest Technologies

Μέχρι σήµερα, οι λύσεις Virtualization έβρισκαν εφαρµογή και ήταν οικονοµικά συµφέρουσες µόνο σε µεγάλες επιχειρήσεις µε πολλά υποκαταστήµατα και εργαζόµενους. Σήµερα, η Info Quest Technologies, αξιοποιώντας ως αποκλειστικός διανοµέας για την Ελληνική αγορά, τις νέες λύσεις της Citrix, δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες της να προτείνουν σε πελάτες τους µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να υλοποιήσουν λύσεις που αξιοποιούν τα οφέλη των τεχνολογιών Virtualization επιτυγχάνοντας τον εκσυγχρονισµό της  τεχνολογικής τους υποδοµής, την εξοικονόµηση ενέργειας και χώρου, την  απλοποίηση της διαχείρισης του IT και  την εύκολη υλοποίηση εφαρµογών όπως η αποµακρυσµένη εργασία και πρόσβαση, µε γρήγορο και οικονοµικό τρόπο.

Συγκεκριµένα οι λύσεις της Info Quest Technologies και της Citrix υποστηρίζουν:

• Desktop Virtualization: Με τις εφαρµογές XenServer και XenDesktop, ο υπεύθυνος του IT, µπορεί να δηµιουργήσει εικονικά µηχανήµατα (Virtual Machines) τα οποία λειτουργούν ως εικονικά PC’s. Σε κάθε εικονικό PC, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου ανάθεσης πόρων, δικαιωµάτων χρήστη και λειτουργίας συγκεκριµένων εφαρµογών.

Στο χώρο εργασίας, ο χρήστης µπορεί να δουλέψει µε το εικονικό PC του είτε µέσω του ιδιωτικού του φορητού υπολογιστή, είτε µέσω thin client, όπως τα προϊόντα της NComputing, τα οποία είναι 100% συµβατά µε τις εφαρµογές της Citrix. Στην περίπτωση της υλοποίησης της λύσης µε τη χρήση thin clients, η µικρή και µεσαία επιχείρηση ελαχιστοποιεί το κόστος IT ανά θέση εργασίας, χωρίς να µειώσει τη λειτουργικότητα και την εµπειρία του χρήστη. Επίσης εξασφαλίζει τη βέλτιστη τήρηση των πολιτικών ασφαλείας και backup και την ελάχιστη απώλεια εργατοωρών και δεδοµένων στην περίπτωση βλάβης του εξοπλισµού. Στην περίπτωση της χρήσης του ιδιωτικού φορητού υπολογιστή του χρήστη, η εταιρεία επιτυγχάνει την παροχή δικαιώµατος BYOD (Bring Your Own Device) στον εργαζόµενο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την βέλτιστη ασφάλεια των εταιρικών δεδοµένων και διαδικασιών.

Πρόσθετο πλεονέκτηµα της υλοποίησης Desktop Virtualization µέσω των λύσεων της Citrix, είναι η απλή υλοποίηση της αποµακρυσµένης εργασίας αφού δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης στο εικονικό του PC µέσω tablet ή smartphone, µε ασφάλεια, από οπουδήποτε διατίθεται πρόσβαση στο internet.

• App Virtualization: Για ακόµη µεγαλύτερη οικονοµία και έλεγχο, µε την εφαρµογή XenApp της Citrix, η επιχείρηση µπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη να χρησιµοποιήσει µόνο συγκεκριµένες εφαρµογές όπως σουίτες γραφείου, συστήµατα ERP και CRM ή εξειδικευµένες εµπορικές εφαρµογές µε την απλή χρήση thin clients αλλά και αποµακρυσµένα µέσω internet, µε τη χρήση tablet, smartphone ή του ιδιωτικού φορητού υπολογιστή του χρήστη. Με το XenApp, η επιχείρηση µπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός χρήστη, χωρίς να χρειάζεται η υλοποίηση και η χρήση ενός εικονικού PC.

Εν κατακλείδι
Με τις λύσεις Virtualization της info Quest Technologies & της Citrix  κάθε επιχείρηση  από 5 εργαζόµενους και πάνω, µπορεί να εξοπλίσει τις θέσεις εργασίας µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, δίνοντας πρόσθετες δυνατότητες στους εργαζόµενους, όπως πλήρη πρόσβαση στις εµπορικές εφαρµογές και αποµακρυσµένη πρόσβαση, χωρίς συµβιβασµούς σε θέµατα ασφαλείας, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες δεδοµένων και εργατοωρών.