Το storage µετασχηµατιζεται, το καναλι ωφελειται!

Η αγορά του storage βρίσκεται σε µία φάση µετασχηµατισµού. Η έκρηξη των δεδοµένων, ο πολλαπλασιασµός των πηγών προέλευσής τους, τα big data, το cloud computing, η ανάδυση νέων τεχνολογιών storage και νέων παικτών, η αλλαγή στα µοντέλα διάθεσης του ΙΤ, γενικότερα, και µία σειρά άλλων παραγόντων, επιφέρουν θεµελιώδεις αλλαγές και προσφέρουν νέες επιλογές στον τρόπο µε τον οποίο οι εταιρείες αποθηκεύουν τα δεδοµένα τους. Τόσο µεγάλης κλίµακας τεχνολογικοί µετασχηµατισµοί, σε συνδυασµό µε την σταθερή αύξηση των αναγκών και κατ’ επέκταση της ζήτησης, αναπόφευκτα δηµιουργούν σηµαντικές ευκαιρίες και νέες πηγές εσόδων για το κανάλι των συνεργατών.

H αγορά του enterprise storage βιώνει ραγδαίες αλλαγές, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν µόνο µε την υποκείµενη τεχνολογία, αλλά και µε το πώς το storage τροφοδοτείται, αναπτύσσεται, το πώς γίνεται η διαχείρισή του, και το πώς τελικά “καταναλώνεται” από τις επιχειρήσεις. Νέες, σηµαντικές τεχνολογικές τάσεις, όπως το software-defined storage, το object storage και τα big data προσφέρουν σε κατασκευαστές, υλοποιητές και end-user εταιρείες νέες επιλογές για τον σχεδιασµό των λύσεων storage, οι οποίες ανταποκρίνονται µε βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες του επιχειρείν.

Οι δύο βασικές τάσεις που κυριαρχούν σήµερα, και θα κυριαρχούν και στο άµεσο, τουλάχιστον, µέλλον είναι τα υβριδικά clouds και η παγκόσµια υιοθέτηση κάποιων εκ των νέων, αναδυόµενων storage τεχνολογιών. Πιο συγκεκριµένα, η υιοθέτηση των τεχνολογιών flash συνεχίζει µε γρήγορους ρυθµούς, ενώ οι αναλυτές εκτιµούν και µία σηµαντική στροφή των επενδύσεων των εταιρειών προς την αυτοµατοποίηση του storage.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασµό µε το αδιαµφισβήτητο και µη αναστρέψιµο γεγονός της συνεχούς και ραγδαίας αύξησης του όγκου των δεδοµένων που καλούνται να αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται οι σύγχρονες επιχειρήσεις κάθε µεγέθους, καθιστά τα συστήµατα storage µία εξαιρετικά σηµαντική ευκαιρία για τους συνεργάτες να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους τόσο σε επίπεδο πελατών όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας, µε αιχµή του δόρατος τις λύσεις cloud storage, τις τεχνολογίες flash και φυσικά το Software-defined storage. 

Τάσεις και εξελίξεις

Οι κυριότερες τάσεις που διαµορφώνουν την αγορά του storage σήµερα και στο µέλλον, και τις οποίες οι συνεργάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τους και να αξιοποιήσουν, ώστε να δηµιουργήσουν το βέλτιστο portfolio τεχνολογιών, λύσεων και υπηρεσιών αποθήκευσης είναι:

• Τα υβριδικά clouds εξελίσσονται στο κυρίαρχο όραµα για το Enterprise IT

H ένταση και η ταλάντευση στους κόλπους του ΙΤ σχετικά µε τη µετάβαση ή όχι στο cloud φαίνεται να φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες θα αναγνωρίζουν ότι το µοντέλο του hybrid cloud είναι απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εφαρµογών τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι CIOs θα χωρίζουν το χαρτοφυλάκιο των εφαρµογών της εταιρείας τους σε:

> εφαρµογές που απαιτούν πλήρη έλεγχο από το ΙΤ (χρησιµοποιώντας on-premises private clouds)

> εφαρµογές που θα µπορούσαν να µοιράζονται µε τρίτες εταιρείες (χρησιµοποιώντας εταιρικά public clouds)

> εφαρµογές µε εξαιρετικά ευµετάβλητα workloads (χρησιµοποιώντας hyperscalar public clouds)

> εφαρµογές που µπορούν να καλυφθούν µε Software-as-a-Service offerings

Το τµήµα ΙΤ θα λειτουργεί ως µεσίτης ανάµεσα στις διάφορες cloud επιλογές, ενώ θα δηµιουργηθεί και µία ολοένα αυξανόµενη ανάγκη για µετακίνηση των δεδοµένων των εφαρµογών και για διατήρηση σταθερών επιπέδων παροχής υπηρεσιών storage σε όλα τα διαφορετικά clouds.

• Μάχες στην αγορά των τεχνολογιών flash

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας flash θα διευρυνθεί, καθώς οι µεγάλοι κατασκευαστές storage αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο πια αυτή την τάση, παράλληλα µε τους νέους παίκτες που εστιάζουν αποκλειστικά στις all-flash τεχνολογίες και έκαναν δυναµική εµφάνιση τα τελευταία χρόνια.

Στη µάχη ανάµεσα στους παραδοσιακούς παίκτες της αγοράς και τους νέους, αποκλειστικά flash παρόχους θα επικρατήσουν εκείνοι που θα κατορθώσουν να βοηθήσουν τους πελάτες τους να αναπτύξουν τα σωστά επίπεδα απόδοσης, αξιοπιστίας και επεκτασιµότητας για τις ιδιαίτερες ανάγκες και workloads τους. Η ανάπτυξη των flash τεχνολογιών storage στις διεθνείς αγορές, ωστόσο, αναµένεται ότι θα οδηγηθεί από τους παραδοσιακούς παίκτες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν και να υποστηρίζουν τα προϊόντα τους σε παγκόσµιο επίπεδο.

• Το ΙΤ µετατρέπεται σε πάροχο υπηρεσιών

Καθώς ο βασικός ρόλος των CIOs θα εστιάζει όλο και περισσότερο στη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου cloud υπηρεσιών, και το εσωτερικό ΙΤ θα αντιµετωπίζεται, επίσης, ως µία ακόµα υπηρεσία. Όλο το ΙΤ που θα κατέχει µία εταιρεία θα θεωρείται ως ένα “private cloud”, µε τις προσδοκίες σχετικά µε την ανταποκρισιµότητα στις ανάγκες του business, την ανταγωνιστικότητα όσον αφορά το κόστος και τα service-level agreements να πρέπει να είναι ανάλογα µε αυτά των εξωτερικών clouds.

• Software-Defined Storage: Πραγµατικότητα Vs Hype

Με το όραµα για ένα software-defined data center να κερδίζει ολοένα και µεγαλύτερη αποδοχή, η πορεία των τεχνικών components της υποδοµής αποσαφηνίζεται επίσης.

Ο έλεγχος του λογισµικού βάση πολιτικών έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος σε σχέση µε τα παραδοσιακά infrastucture components.

Οι virtual εκδοχές των components της υποδοµής -network και storage controllers- είναι πλέον πιο συνηθισµένες. Τα πλέον πολύτιµα virtual components είναι αυτά που ενοποιούνται µε τα υπάρχοντα, φυσικά network και storage συστήµατα και προσφέρουν λειτουργικότητες και υπηρεσίες αντίστοιχες µε αυτές που προσφέρουν οι φυσικοί controllers.

• Οι storage virtual machines ενισχύουν σηµαντικά τα επίπεδα ευελιξίας των εφαρµογών

Με τον ίδιο τρόπο που οι εικονικές µηχανές επέτρεψαν τη µετακίνηση των ενεργών εφαρµογών ανάµεσα στους φυσικούς servers, οι storage virtual machines θα απελευθερώσουν δεδοµένα από συγκεκριµένες φυσικές τοποθεσίες storage. Με αυτό τον τρόπο, απλοποιείται το migration των workloads ανάµεσα σε storage clusters και αυξάνεται η διαθεσιµότητα των clusters.

• Το OpenStack επιβιώνει

Το OpenStack εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος και εξελίσσεται στην “ανοιχτή” εναλλακτική των εµπορικών προϊόντων για τη διαχείριση του data center. Όσο οι διανοµείς του OpenStack προσανατολίζονται περισσότερο στην ανάπτυξη προϊόντων αντί την ανάληψη έργων, τόσο εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών θα στρέφονται προς αυτές τις λύσεις. Το OpenStack εξελίσσεται στην πιο επιτυχηµένη τεχνολογία ανοικτού κώδικα µετά το Linux.

• Ζητήµατα σχετικά µε την κυριαρχία των δεδοµένων

Η ευρεία υιοθέτηση του cloud computing και των storage υπηρεσιών εξακολουθεί να προκαλεί τα παραδοσιακά, γεωπολιτικά σύνορα. Για τις µεγάλες, πολυεθνικές εταιρείες αυτό δηµιουργεί ανησυχία σχετικά µε τα διαφορετικά νοµοθετικά πλαίσια στα οποία υπόκεινται τα δεδοµένα τους. Το ζητούµενο εδώ είναι µε ποιους τρόπους οι εταιρείες θα µπορούν να έχουν τον έλεγχο της κυριαρχίας στα δεδοµένα τους και ταυτόχρονα να αξιοποιούν τις οικονοµίες κλίµακας του cloud computing.

• Η υιοθέτηση του 40GdE απογειώνεται στο data center

Η επόµενη επανάσταση του Ethernet, η τεχνολογία 40GdE, αρχίζει να γνωρίζει ευρεία υιοθέτηση στην καρδιά του data center. Τα µεγαλύτερα bandwidths επιτρέπουν σε µεγαλύτερα σύνολα δεδοµένων να µετακινούνται πιο γρήγορα και πιο εύκολα, ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη των δεδοµένων.

• Τα Big Data οδηγούν σε νέες ροές δεδοµένων

Καθώς οι εταιρείες αντλούν αξία από τα analytics στα υπάρχοντα δεδοµένα, αρχίζουν να συλλέγουν ολοένα και περισσότερα δεδοµένα, τα οποία διευρύνουν τη διορατικότητά τους. Ταυτόχρονα, αναδύονται νέες συσκευές που συλλέγουν περισσότερα δεδοµένα σχετικά µε τις συµπεριφορές των καταναλωτών, τις βιοµηχανικές διαδικασίες και τα φυσικά φαινόµενα. Αυτές οι πηγές δεδοµένων αξιοποιούνται από τις υπάρχουσες λύσεις analytics για τη βελτίωση των insights και της εταιρικής γνώσης, δίνοντας αφορµή για νέες εφαρµογές analytics.

• Clustered Storage, Converged Infrastructure, Object Storage και In-memory βάσεις δεδοµένων

Όλες αυτές οι σηµαντικές τεχνολογικές τάσεις που επέδειξαν σηµαντική δυναµική τα προηγούµενα χρόνια, εξακολουθούν να αναπτύσσονται. Η υιοθέτηση του clustered storage αυξάνεται, το converged infrastacture εξελίσσεται στο πιο σηµαντικό κοµµάτι της υποδοµής ενός data center, ενώ και η υιοθέτηση του project storage διευρύνεται. Τέλος, οι in-memory βάσεις δεδοµένων θεωρούνται πλέον mainstream λύση.

Το storage σε έναν software-defined κόσµο

Δεν υπάρχει κανείς που να µην συνηγορεί στην άποψη ότι υπάρχει η ανάγκη για απλοποίηση στη διαχείριση του storage, όπως δείχνουν ποικίλες έρευνες. Ωστόσο, ούτε κατά διάνοια δεν υπάρχει αντίστοιχη συµφωνία ως προς το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί αυτή η απλοποίηση. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι κάθε κατασκευαστής αυτή την περίοδο µιλάει για τον όρο software-defined storage, αλλά τι ακριβώς αυτό σηµαίνει είναι πρακτικά ανοιχτό για ερµηνεία.

Για κάποιους κατασκευαστές, σηµαίνει κάτι τόσο σχετικά απλό όσο ένα storage λειτουργικό σύστηµα, το οποίο µπορεί να αναπτυχθεί πάνω από οποιοδήποτε σύστηµα αποθήκευσης. Άλλοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το software-defined storage πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται το storage σε ένα επαρκώς υψηλό επίπεδο αφαίρεσης που θα επιτρέπει σε ολόκληρο το σύστηµα να αντιµετωπίζεται µέσω APIs. Κάτω από αυτό το πρίσµα, τόσο το OpenStack cloud storage framework όσο και η S3 cloud storage υπηρεσία της Amazon Web Services θεωρούνται ως τα δύο κορυφαία παραδείγµατα για το πώς τα APIs µετασχηµατίζουν τη διαχείριση του storage στην εποχή του cloud.

Αρκετοί μεγάλοι κατασκευαστές storage εστιάζουν, κυρίως, σε υβριδικά συστήματα αποθήκευσης, τα οποία ενσωματώνουν τόσο flash όσο και magnetic storage συστήματα. Αυτά τα συστήματα έχουν, συνήθως, χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα all-flash storage arrays, γεγονός που αυτομάτως τα καθιστά πιο προσιτά και στην αγορά των μεσαίων επιχειρήσεων.

Ένα πράγµα πάνω στο οποίο σχεδόν όλοι στην αγορά του storage µπορούν να συµφωνήσουν είναι ότι έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο ορόσηµο. Αντί να διαχειριζόµαστε χειρωνακτικά τους όγκους του storage, η διαχείριση αυτών των συστηµάτων γίνεται όλο και περισσότερο αυτοµατοποιηµένα. Μπροστά στην πραγµατική, πια, προοπτική να πρέπει να διαχειριζόµαστε petabytes δεδοµένων, η µέση εταιρεία και τµήµα ΙΤ δεν έχει τη δυνατότητα  να προσλαµβάνει συνεχώς επιπλέον storage administrators για να διαχειρίζονται όλα αυτά τα δεδοµένα.

Στην πραγµατικότητα, ένα πράγµα που διαφοροποιεί τις λεγόµενες web-scaled εταιρείες όπως η Google και το Facebook από το µέσο ΙΤ οργανισµό είναι ότι οι πρώτες έχουν βρει τον τρόπο που επιτρέπει στους storage administrators να διαχειρίζονται petabytes δεδοµένων. Με δεδοµένο ότι είναι θέµα χρόνου πριν ο τρέχων ρυθµός αύξησης των δεδοµένων δηµιουργήσει αντίστοιχες προκλήσεις για τον µέσο ΙΤ οργανισµό, οι κατασκευαστές έχουν µπει σε µία κούρσα ανάπτυξης συστηµάτων που αυτοµατοποιούν τη διαχείριση µεγάλων όγκων δεδοµένων. Σε αυτή την κούρσα, εκτός από τους παραδοσιακούς storage παίκτες, έχουν κάνει δυναµική είσοδο µία σειρά από νέες εταιρείες, οι οποίες εστιάζουν σε SDD λύσεις. Kαι οι παραδοσιακοί κατασκευαστές, όµως, στρέφονται ολοένα και περισσότερο στο software-defined storage, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για µία επικρατούσα τάση η οποία προσφέρει πολλές ευκαιρίες αύξησης του µεριδίου αγοράς τους. 

Είναι εµφανές ότι, αυτήν τη στιγµή, βρίσκεται σε εξέλιξη µία πολύ σηµαντική αλλαγή ως προς τους τρόπους διαχείρισης του storage, και ο ρυθµός µε τον οποίο αυτή η αλλαγή συντελείται είναι υψίστης σηµασίας για το κανάλι. Μία παγκόσµια έρευνα, η οποία διεξήχθη από την DataCore Software, εταιρεία λογισµικού storage management, µε τη συµµετοχή 388 επαγγελµατιών του ΙΤ, αποδεικνύει το ενδιαφέρον των εταιρειών να αξιοποιήσουν το software-defined storage (SDS), ώστε να διαχειριστούν πιο εύκολα τις πολλαπλές κατηγορίες storage. Ωστόσο, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, η ανάγκη να “κατακτήσουν” πλήρως τα νέα εργαλεία διαχείρισης storage είναι η σηµαντικότερη πρόκληση, η οποία καθυστερεί τις προσπάθειές τους.

Σε γενικές γραµµές, η έρευνα καθιστά σαφές ότι η ικανότητα για δυναµική επέκταση του storage capacity και µάλιστα on demand, είναι ο βασικός παράγοντας που στρέφει το ενδιαφέρον των εταιρειών στο software-defined storage. Η ανάγκη διαχείρισης του flash memory ως κοµµάτι της SDS στρατηγικής, ωστόσο, δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα, καθώς περισσότερο από το 60% των συµµετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι λιγότερο από το 10% των δεδοµένων της εταιρείας τους βρίσκεται σε flash storage. Συνολικά, η έρευνα της DataCore υποδεικνύει ότι οι εταιρείες που έχουν ήδη υιοθετήσει το virtualization αποτελούν καλύτερους υποψήφιους για λύσεις software-defined storage σε σχέση µε τους πελάτες που διαθέτουν λιγότερο ώριµες προσεγγίσεις για τη διαχείριση της πληροφορικής.

Ανεξάρτητα από το πώς προσδιορίζει κάθε κατασκευαστής την έννοια του software-defined storage και τι συµπεριλαµβάνει µέσα σε αυτό τον όρο, για τους συνεργάτες, οι τεχνολογικοί µετασχηµατισµοί τέτοιας κλίµακας, τελικά δηµιουργούν νέες ευκαιρίες. Η πρόκληση τώρα είναι να προσδιοριστεί το πότε αυτές οι ευκαιρίες θα είναι ώριµες σε κάθε αγορά για να αξιοποιηθούν. Τα καλά νέα είναι ότι οι πελάτες δεν παλεύουν απλώς µε περισσότερα από ποτέ δεδοµένα, αλλά και το ότι επιδιώκουν τη δηµιουργία µίας πιο ευέλικτης ΙΤ ικανότητας. Στην πραγµατικότητα, η επιδίωξη αυτής της ευελιξίας είναι που δηµιουργεί σηµαντικό ενδιαφέρον για το SDS, αλλά και ευρύτερα για άλλα software-defined πράγµατα. Το σίγουρο είναι ότι καθώς το software-defined storage εξελίσσεται, οι ευκαιρίες για το κανάλι στην αγορά του storage δεν ήταν ποτέ µεγαλύτερες.

Το Flash Storage δηµιουργεί ευκαιρίες για το κανάλι

Οι τεχνολογίες flash storage απασχολούν ιδιαίτερα τον κλάδο τα τελευταία δύο χρόνια, δηµιουργώντας ευκαιρίες για τους συνεργάτες να βοηθήσουν τους πελάτες τους να επαναπροσδιορίσουν πώς διαχειρίζονται το primary storage.

Το flash memory δεν είναι κάτι καινούργιο, αντιθέτως το γνωρίζουµε τουλάχιστον εδώ και δύο δεκαετίες. Ωστόσο, µε την έλευση των smartphones και των tablets, η ζήτηση των καταναλωτών για προϊόντα flash memory αυξήθηκε και το κόστος της flash memory µειώθηκε. Αξιοποιώντας την αυξανόµενη ζήτηση, οι κατασκευαστές εισήγαγαν τα τελευταία δυο-τρία χρόνια µία σειρά flash storage προϊόντων. Στο µεγαλύτερο µέρος, αυτό συνέβη χάρη σε νέους κατασκευαστές που έκαναν την εµφάνισή τους, αλλά τα τελευταία χρόνια, οι κορυφαίες εταιρείες στην αγορά του storage εισήγαγαν ανταγωνιστικά offerings.

Και αυτά είναι καλά νέα για το κανάλι. Στην πραγµατικότητα, πολλοί startup flash vendors αναζητούν πλέον συνεργάτες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να ανταγωνιστούν δυναµικά τους παραδοσιακούς, και µεγαλύτερους, παρόχους storage λύσεων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους καθυστέρησαν να παρουσιάσουν flash arrays στην αγορά.

Αυτήν τη στιγµή, η υιοθέτηση του flash storage είναι σχετικά µικρή και κανείς δεν µπορεί να προβλέψει το ποσοστό της αγοράς που θα αποτελείται από all-flash storage συστήµατα – αν και η ανάπτυξη της αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών θεωρείται από τους ειδικούς αναλυτές δεδοµένη. Για αυτό και µεγάλοι κατασκευαστές storage εστιάζουν, κυρίως, σε υβριδικά συστήµατα αποθήκευσης, τα οποία ενσωµατώνουν τόσο flash όσο και magnetic storage συστήµατα. Αυτά τα συστήµατα έχουν συνήθως, χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε τα all-flash storage arrays, γεγονός που αυτοµάτως τα καθιστά πιο προσιτά και στην αγορά των µεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, το κόστος των µαγνητικών συστηµάτων αποθήκευσης επίσης φαίνεται να µειώνεται, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει ορισµένους πελάτες να καθυστερήσουν τη µετάβασή τους στις νέες τεχνολογίες storage.

Στον κόσμο του cloud computing, το storage επιφυλάσσει σημαντικές ευκαιρίες. Οι εταιρείες παράγουν δεδομένα σε ασύλληπτους ρυθμούς, πλέον, και για αυτό ολοένα και περισσότερες στρέφονται για βοήθεια και λύσεις, σχετικά με την αποθήκευση αυτών των δεδομένων, σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Όσον αφορά στο κανάλι, αυτή η επιφυλακτικότητα δεν είναι απαραίτητα αρνητική, αφού µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία επιπλέον ευκαιριών για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης δεδοµένων. Σε τελική ανάλυση, όπου υπάρχει ασάφεια, υπάρχουν ευκαιρίες κέρδους για το κανάλι, αφού ο ρόλος των συνεργατών αναδεικνύεται σηµαντικότερος και σίγουρα απαραίτητος. Άλλωστε, η ζήτηση για flash storage αναµένεται να ενισχυθεί, αν όχι για οτιδήποτε άλλο, γιατί προσφέρει σηµαντικές βελτιώσεις στην απόδοση των εφαρµογών, ενώ ταυτόχρονα µειώνει τον απαιτούµενο φυσικό χώρο αλλά και την κατανάλωση ενέργειας στο data center.

Το cloud storage “ανθίζει” στο κανάλι

Στον κόσµο του cloud computing, το storage επιφυλάσσει σηµαντικές ευκαιρίες. Οι εταιρείες παράγουν δεδοµένα σε ασύλληπτους ρυθµούς, πλέον, και για αυτό ολοένα και περισσότερες εταιρείες στρέφονται για βοήθεια και λύσεις σχετικά µε την αποθήκευση αυτών των δεδοµένων σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Υπάρχει µία διαδεδοµένη αντίληψη ότι δεν υπάρχει χώρος για τους συνεργάτες στο cloud, εξαιτίας του έντονου ανταγωνισµού στις τιµές που απαιτεί αυτές οι υπηρεσίες να πωλούνται µε εξαιρετικά µικρά περιθώρια κέρδους. Στην πραγµατικότητα, όµως, όχι µόνο υπάρχει χώρος για το κανάλι των συνεργατών, αλλά οι υπηρεσίες cloud storage µπορούν να είναι κερδοφόρες για τους συνεργάτες και µάλιστα άµεσα. Και αυτό γιατί ολοένα και περισσότεροι πάροχοι cloud storage υπηρεσιών συνειδητοποιούν τη σηµασία της συνεργασίας µε το κανάλι ώστε να διευρύνουν τα µερίδιά τους, µε αποτέλεσµα να προσφέρουν λύσεις µε σηµαντικά περιθώρια κέρδους για τους συνεργάτες. 

Άλλωστε, όπως δείχνουν µέχρι σήµερα οι τάσεις της αγοράς, όσον αφορά στο cloud, το storage αντιπροσωπεύει σαφώς τη µεγαλύτερη ευκαιρία, καθώς οι ανάγκες των εταιρειών για storage αλλά και η πολυπλοκότητα της διαχείρισής του καθιστά τη λύση του cloud, µε τα γνωστά πια πλεονεκτήµατα σχετικά µε το κόστος, την ταχύτητα υλοποίησης και την επεκτασιµότητα, άκρως ελκυστική. Ταυτόχρονα, οι ειδικοί εκτιµούν ότι οι υπηρεσίες storage  κατά πάσα πιθανότητα θα καταστούν commodity πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία στο cloud. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών cloud storage, καλούνται να επιλέξουν πλατφόρµες που τους επιτρέπουν όχι µόνο να είναι ανταγωνιστικοί, αλλά ταυτόχρονα να τους διασφαλίζουν αρκετά περιθώρια κέρδους.