Σε φουλ ρυθμους το Συζευξις ΙΙ

Με εντατικό ρυθμό προχωρούν οι προκηρύξεις των έργων που απαρτίζουν το Σύζευξις ΙΙ από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.  Τελευταίο δείγμα είναι η προκήρυξη του έργου που αφορά τη δημιουργία της κεντρικής υποδομής διασύνδεσης δικτύου (SIX) και τις υποδομές κέντρων δεδομένων. Το συγκεκριμένο έργο έχει διάρκεια 42 μηνών, προϋπολογισμό €12,753 εκατ. και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Υπενθυμίζεται ότι το Σύζευξις ΙΙ αποτελεί την επέκταση του υφιστάμενου τηλεπικοινωνιακού δικτύου της δημόσιας διοίκησης της χώρας. Η διαφορά είναι πως το υπάρχον Σύζευξις εξυπηρετεί περίπου 4500 φορείς και οργανισμούς, ενώ το Σύζευξις ΙΙ αφορά περισσότερα από 34.500 σημεία.

Το αντικείμενο του έργου “Σύζευξις ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων” αφορά:
α) στη δημιουργία της Κεντρικής Υποδομής Διασύνδεσης (SIX – Syzefxis IntereXchange) του Σύζευξις ΙΙ, η οποία θα αποτελείται από δύο κόμβους, SIX-1 και SIX-2 αντίστοιχα και
β) στην στέγαση των 2 κόμβων SIX και των λοιπών κεντρικών υποδομών του δικτύου σε δύο κέντρα δεδομένων, DC-1 και DC-2 αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα ο ανάδοχος του έργου καλείται να προμηθεύσει εξοπλισμό και να παράσχει μια σειρά από υπηρεσίες οι οποίες περιγράφονται  αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.
Δημήτρης Μαλλάς