Πτωση τζιρου και κερδων για την Space Hellas

Κέρδη μετά φόρων €31 χιλ. το 2013, έναντι €318 χιλ. το 2012, συνεπεία της αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης, ανακοίνωσε η Space Hellas, δίνοντας στη δημοσιότητα τα στοιχεία για την χρήση του 2013. Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος τζίρος παρουσίασε μείωση και ανήλθε στα €41 εκατ. το 2013 έναντι €48,5 εκατ. το 2012, ωστόσο η εταιρεία σημείωσε αυξημένα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων το 2013, τα οποία έφτασανσε €689 χιλ. έναντι €456 χιλ. το 2012. Η μείωση του τζίρου  μεταφέρθηκε τόσο στα μεικτά κέρδη, τα οποία μειώθηκαν σε €13,3 εκατ. το 2013 έναντι €14,5 εκατ. το 2012, όσο και στο EBITDA το οποίο σημείωσε μείωση και έκλεισε σε €4 εκατ. το 2013 έναντι €4,6 εκατ. το 2012.

Η βελτίωση του EBITDA ως ποσοστό επί του τζίρου (9,8% το 2013 έναντι 9,5% το 2012), σε συνδυασμό με την μείωση του λειτουργικού κόστους, απορρόφησαν τις συνέπειες της μείωσης του κύκλου εργασιών και οδήγησαν στην αύξηση των κερδών προ φόρων.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η πορεία μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και ιδιαίτερα του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ο οποίος έκλεισε στα €11,3 εκατ. το 2013 έναντι €14,5εκατ. το 2012. Συνολικά ο τραπεζικός δανεισμός, μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος, μειώθηκε από €22,7 εκατ. το 2012 σε €20 εκατ. το 2013.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν θετικές κα ανήλθαν σε €267 χιλ. ενώ οι ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες αποτύπωσαν τη μείωση των δανείων και ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση σε € -2,7 εκατομμύρια.

Για τη μητρική εταιρία, ο τζίρος έκλεισε στα €38,7 εκατ. το 2013 έναντι €47,5 εκατ. το 2012, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε €3,5 εκατ. το 2013 έναντι €4,4 εκατ. το 2012.

Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2013 ανήλθαν σε €161 χιλ. έναντι €387 χιλ. το 2012 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2013 ανήλθαν σε ζημιές €359 χιλ. έναντι κερδών €207 χιλ. το 2012. Ενδιαφέρον έχει η γενική εκτίμηση για το 2014, σύμφωνα με την οποία ο όμιλος προβλέπει βελτίωση των μεγεθών του σε ετήσια βάση τόσο σε επίπεδο τζίρου, όσο και στο επίπεδο των θεμελιωδών οικονομικών του μεγεθών.