Προχωρα το digi-lodge

Στα 16,536 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι επιχορηγήσεις που έχουν καταβληθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. σε 1105 δικαιούχους που έχουν συμμετάσχει και υλοποιήσει επιτυχώς την επένδυσή τους στο πλαίσιο της δράσης digi-lodge, για την ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων.

Η περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσό επιχορηγήσεων είναι η Κρήτη με 3,522 εκατ. ευρώ με το Νότιο Αιγαίο να ακολουθεί με 2,943 εκατ. ευρώ και την Κεντρική Μακεδονία στην τρίτη θέση με 2,022 εκατ. ευρώ. Από τις υπόλοιπες περιφέρειες, σε καμία οι συνολικές επιχορηγήσεις δεν είναι πάνω από 900.000 ευρώ.

Στη δράση digi-lodge έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται πάνω από 1800 επενδυτικά σχέδια από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα που έχουν προϋπολογισμό άνω των 48 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική επιχορήγηση (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία ελέγχου των υλοποιημένων επενδύσεων και καταβολής της επιχορήγησης από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» είναι σε εξέλιξη και συνεχής και οι επιχειρήσεις ενημερώνονται απευθείας για τις διαδικασίες εκταμίευσης των επιχορηγήσεων.
Η δράση digi-lodge αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας μέσω Διαδικτύου, στην αύξηση της προσέλευσης ξένων επισκεπτών και στη δυναμική υιοθέτηση και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από τις τουριστικές μονάδες.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης. Η δράση digi-lodge υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους.