Προταση επαναγορας ομολογων απο τον ΟΤΕ

Με στόχο να επεκτείνει με αποδοτικό τρόπο τη λήξη των δανειακών του υποχρεώσεων, ο ΟΤΕ προχώρησε σε πρόταση επαναγοράς των ομολόγων λήξεως Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016, ύψους €788 εκατ. και €895 εκατ., αντίστοιχα.

Η τιμή επαναγοράς των ομολόγων θα προκύψει  βάσει περιθωρίων 60 bps και 160 bps (μονάδες βάσης) πλέον των επιτοκίων της  διατραπεζικής αγοράς (mid swap rates)  για τα ομόλογα Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016 αντίστοιχα.  To συνολικό ποσό των ομολόγων που πρόκειται να επαναγορασθούν θα καθορισθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και θα εξαρτηθεί από την επιτυχή ολοκλήρωση νέας έκδοσης ομολόγου. Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων της OTE plc,  θα είναι σε Ευρώ, θα φέρει σταθερό επιτόκιο και θα πληροί τα κριτήρια ομολόγου αναφοράς (benchmark size). Οι υφιστάμενοι ομολογιούχοι που θα αποδεχθούν την πρόταση επαναγοράς των ομολόγων (λήξεως Φεβρουαρίου 2015 και Μαΐου 2016) θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν προτεραιότητα στη διαδικασία κάλυψης του νέου ομολόγου.