Πλαισιο: Αυξηση κερδοφοριας 75% στο εννεαμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2013 -30/09/2013 ανακοίνωσε ο όμιλος της Πλαίσιο Computers, σύμφωνα με τα οποία τα κέρδη μετά από φόρους ήταν υψηλότερα κατά 75% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €8,703 εκατ. και τα κέρδη ανά μετοχή σε 39,4 ευρωλεπτά. Οι πωλήσεις το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν ελαφρά μειωμένες, κατά 2,65%, και έφτασαν τα σε €197,72 εκατ. από €203,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2012.

Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), βελτιώθηκε κατά 50% στο 6,7%, ενώ σημειώνεται συνεχής και επιταχυνόμενη τάση συρρίκνωσης των συνολικών λειτουργικών εξόδων κατά 7,38% σε σταθερά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Βελτίωση υπήρξε στη διάρθρωση του ισολογισμού, με τα ίδια κεφάλαια να αποτελούν το 57,2% του παθητικού και το δείκτη ξένα/ίδια κεφάλαια να κατέρχεται στο 0,75 από 1,05 τη χρήση 2012.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταγράφηκε επίσης συνεχιζόμενος αρνητικός βραχυπρόθεσμος χρηματοοικονομικός δανεισμός στα € 14,5 εκ. και παράλληλα αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.