Περισσοτερα Mbps, μεγαλυτερο εισοδημα για τα νοικοκυρια

Η Ericsson ανακoίνωσε τα αποτελέσματα μιας μελέτης, που πραγματοποίησε από κοινού με την εταιρεία Arthur D. Little και το Chalmers University of Technology, σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της ταχύτητας ευρυζωνικής πρόσβασης για τα νοικοκυριά. Η μελέτη αποκαλύπτει το όριο της ελάχιστης αναβάθμισης ταχύτητας που απαιτείται προκειμένου να προκύψει μια στατιστικά σημαντική μεταβολή στο εισόδημα των νοικοκυριών. Το όριο αυτό είναι διαφορετικό για τις χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και τις μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες (Βραζιλία, Ινδία και Κίνα).

Τα απόλυτα επίπεδα απόδοσης εμφανίστηκαν υψηλότερα στις οικονομίες του ΟΟΣΑ, κάτι που καταδεικνύει ότι τα οφέλη από την αύξηση ταχύτητας είναι περισσότερα αν η ευρυζωνική σύνδεση εξασφαλίζει την πρόσβαση σε πιο προηγμένες υπηρεσίες.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

• Η μέση αύξηση του εισοδήματος ενός νοικοκυριού, μετά από μια αναβάθμιση ταχύτητας από τα 4 στα 8 mbps, ανέρχεται στα $ 120 το μήνα.

• Τα νοικοκυριά στις μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες (Βραζιλία, Ινδία και Κίνα) επωφελούνται περισσότερο αναβαθμίζοντας την ταχύτητα από τα 0,5 στα 4 Μbps, γνωρίζοντας μέση αύξηση εισοδήματος $ 46 το μήνα.

Ο Sebastian Tolstoy, αντιπρόεδρος του τμήματος Radio Business development and Strategy της Ericsson, δήλωσε: “Τα αποτελέσματα συμφωνούν με προηγούμενη μελέτη μας, η οποία υπολόγισε τις συνέπειες της αύξησης της ευρυζωνικής ταχύτητας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 33 χωρών, καθώς και μια πληθώρα άλλων μελετών που εξετάσαμε. Όλα δείχνουν ότι η ευρυζωνική πρόσβαση έχει μια θετική επίδραση στην οικονομία. Γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα μετράει και ότι η αναβάθμιση της ευρυζωνικής ταχύτητας έχει θετικό αντίκτυπο. Τώρα αναδεικνύουμε και ποσοτικά αυτή τη σχέση, χρησιμοποιώντας μεγάλα δείγματα δεδομένων από τις οικονομίες του ΟΟΣΑ και των μεγάλων αναπτυσσόμενων χωρών, ακόμη και σε επίπεδο νοικοκυριού.”

Η μελέτη αυτή στηρίχτηκε σε αρκετές βασικές πηγές, μεταξύ των οποίων και έρευνα του Ericsson Consumer Lab που πραγματοποιήθηκε το 2010, καλύπτοντας περισσότερα από 19.000 νοικοκυριά από 8 χώρες του ΟΟΣΑ (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Ιαπωνία και ΗΠΑ), καθώς και τη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα.