Ολοκληρωθηκε η υποβολη για το ICT4Growth

Την επιτυχή ολοκλήρωση τηςηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στη δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας ICT4GROWTH» ανακοίνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβλήθηκαν συνολικά 259 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισµού 284,95 εκατ. ευρώ, από επιχειρήσεις όλων των µεγεθών. Ο µέσος προϋπολογισµός των επενδυτικών σχεδίων ανήλθε σε 1,1 εκατ. ευρώ. Η συνολικώς ζητηθείσα δηµόσια δαπάνη (επιχορήγηση) που αντιστοιχεί στα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν, ανέρχεται σε 136,49 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη για τη δράση (120 εκατ. ευρώ).

Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν µε ηλεκτρονικό τρόπο τα επενδυτικά τους σχέδια, έχουν την υποχρέωση αποστολής των σχετικών έντυπων δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσµίας 7 εργάσιµων ηµερών, από την καταληκτική ηµεροµηνία (ηλεκτρονικής) υποβολής της δράσης, δηλαδή, µέχρι και την Τρίτη 16 Απριλίου στις 17.00.

Η δράση «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων που αφορούν ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων και Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας ICT4GROWTH» στοχεύει στην ενίσχυση ελληνικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής και επιχειρησιακής καινοτοµίας, µέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων, µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας.