Ολοκληρωση εργου απο τη Lavisoft

Η Lavisoft ολοκλήρωσε το έργο  εγκατάστασης της εφαρμογής  Time Master, στο σύνολο του ομίλου της αλλαντοβιομηχανίας Α & Χ Υφαντής ΑΒΕΕ.  Πρόκειται για ένα λογισμικό που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται ολοκληρωμένα τις παρουσίες του ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρείας. 
 
Το Time Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της LAVISOFT.  Συνεργάζεται με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’  αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

Προσαρμοσμένο στην ελληνική εργατική νομοθεσία, το Time Master, έχει τη δυνατότητα της αυτόνομης λειτουργίας για τη διαχείριση των παρουσιών του προσωπικού, ενώ μπορεί να αποτελέσει συμπλήρωμα της μισθοδοσίας, ολοκληρώνοντας τη μηχανογραφική κάλυψη της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης ή του οργανισμού.