Νεα συμβαση Q&R-ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα σύμβαση υπέγραψε πρόσφατα η Quality & Reliability με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Το έργο με τίτλο “Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων-(Ε.Σ.Ι.Τ.)”, αφορά στο υποέργο Νο 4 της Πράξης “Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες-(eΥπΑΑΤ)” και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό του 1.265.670 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία πληροφοριακού συστήματος (ΕΣΙΤ) που θα διατηρεί, θα διαχειρίζεται και θα παρέχει πλήρεις πληροφορίες ιχνηλασιμότητας για τρόφιμα, που θα περιλαμβάνουν όλα τα στάδια επεξεργασίας και διακίνησής τους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η καταχώρηση των πληροφοριών ιχνηλασιμότητας στο σύστημα, θα πραγματοποιείται από όλους τους συμμετέχοντες στην εφοδιαστική αλυσίδα και για όλα τα στάδια της αλυσίδας (π.χ. παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, πώληση κλπ.) είτε μέσω κατάλληλης διαδικτυακής διεπαφής του συστήματος, είτε μέσω διασύνδεσης με υπάρχον σύστημα ιχνηλασιμότητας του συμμετέχοντα (π.χ. μεταποιητή, πωλητή). Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το έργο θα υλοποιηθεί σε τριάντα μήνες.