Νεα πιστοποιηση για τη SiEBEN

Η SiEBEN πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 14001 : 2004 (Σύστημα Διαχείρισης). Η χορήγηση του πιστοποιητικού έγινε από την TÜV HELLAS (TUV NORD S.A.) μετά από επιθεώρηση και αξιολόγηση της SiEBEN στα γραφεία της.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό, η SiEBEN εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης για την Ανάπτυξη, Εμπορία, Παραμετροποίηση, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων Λογισμικού και Πληροφορικών Συστημάτων. Η εφαρμογή του συστήματος θέτει τα θεμέλια για ένα περιβάλλον συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το σεβασμό και τη μέριμνα για ποιότητα και καινοτομία.