11.5 C
Athens
26/02/2021
Biztech

Microservers: Servers κατηγορίας φτερού

Οι microservers αποτελούν µια νέα αρχιτεκτονική πρόταση, η οποία χαρακτηρίζεται από τον συνδυασµό πολλών nodes ελαφρών servers σε µια διαµοιρασµένη υποδοµή. Η εν λόγω τοπολογία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να παρέχει πυκνότητα, χαµηλή κατανάλωση ανά node, µείωση δαπανών και αυξηµένη λειτουργικότητα. Με τη χρήση κοινών ανεµιστήρων, switches, τροφοδοτικών αλλά και σασί, οι microservers επιτυγχάνουν καλύτερη διαχείριση του χώρου ανά rack επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη πυκνότητα σε στάνταρ racks.

Καθώς η βιοµηχανία του computing προχωρά, δηµιουργούνται νέα µοντέλα εφαρµογών και software ειδικότερα στο κοµµάτι του datacenter. Για παράδειγµα το web έχει µεγαλώσει και αποτελεί ένα µεγάλο τµήµα της υποδοµής server σε πολλά Internet datacenters, τα οποία διαχειρίζονται το περιεχόµενο για εκατοµµύρια χρήστες. Επιπλέον workloads τα οποία είναι σε µεγάλο βαθµό παράλληλα αλλά και οι µη σχεσιακές βάσεις δεδοµένων επεκτείνονται ολοένα και περισσότερο.  Επίσης ένας µεγάλος αριθµός από υπηρεσίες διάθεσης περιεχοµένου δηµιουργούν νέα δεδοµένα στην αποθήκευση και διανοµή ψηφιακού περιεχοµένου. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα νέα Internet workloads απαιτούν συστήµατα µε υψηλή απόδοση για να φέρουν σε πέρας µια σειρά από δυναµικές και περίπλοκες διαδικασίες, ένα υποσύνολο περιεχοµένου θέτει χαµηλότερες απαιτήσεις στην server υποδοµή. Αυτές οι εφαρµογές, δεν εκµεταλλεύονται στο έπακρο τις mainstream server πλατφόρµες που διαθέτουν εξαιρετικά πλούσιο configuration µνήµης, χωρητικότητας δίσκων και επιλογών networking και  συνήθως βρίσκονται σε datacenters που είναι για επιχειρήσεις.

Οι microservers είναι µια νέα κατηγορία συστηµάτων, ο σχεδιασµός των οποίων πραγµατοποιήθηκε από αυτήν ακριβώς την ανάγκη, την αντιµετώπιση αυτών των ελαφρών εφαρµογών µε ταυτόχρονη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του datacenter. Οι microservers χαρακτηρίζονται από τον µεγάλο αριθµό των server nodes, που συνδυάζονται µε τρόπο ώστε να µοιράζονται υποδοµή όπως είναι η παροχή ενέργειας και οι ανεµιστήρες σε ένα κοινό σασί. Το trend για ολοένα και µεγαλύτερη πυκνότητα στο datacenter δεν είναι κάτι νέο. Οι καινοτοµίες στη server υποδοµή τα τελευταία 15 χρόνια έχουν βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα, την πυκνότητα και τη διαχείριση. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα σε αυτή την περίπτωση είναι οι blade servers, οι οποίοι έχουν υιοθετηθεί σε µεγάλο βαθµό στις επιχειρήσεις όπως και πιο σύγχρονοι σχεδιασµοί συστηµάτων όπως είναι οι rack-mount servers µισού πλάτους, που είχαν ως αρχικό στόχο τις ολοκληρώσεις internet datacenter.

Επεκτείνοντας την ευελιξία του computing
Με την έλευση της κατηγορίας των microservers δηµιουργείται µια ακόµη επιλογή για τους αρχιτέκτονες των datacenters, καθώς αντιλαµβάνονται ότι ένας µεγάλος αριθµός από χαµηλής ισχύς nodes είναι προτιµότερος από ένα µικρό αριθµό πιο ισχυρών, για συγκεκριµένες πάντα υλοποιήσεις. Τα διανεµηµένα workloads µε χαµηλές απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος ανά node µπορούν να κλιµακωθούν ιδιαίτερα αποτελεσµατικά σε µερικές περιπτώσεις µε τη χρήση των microservers. Παρά το γεγονός ότι τα εν λόγω συστήµατα δεν είναι ικανά να ανταπεξέλθουν σε όλα τα workloads, αποδεικνύονται πολλά υποσχόµενα για συγκεκριµένα τµήµατα της αγοράς. Για παράδειγµα ένα περιβάλλον hosting, συχνά πρέπει να υποστηρίξει ένα πολύ µεγάλο αριθµό από διεργασίες που δεν απαιτούν µεγάλη υπολογιστική ισχύ, όπως είναι οι αιτήσεις για πιστοποίηση του χρήστη ή την παροχή πρόσβασης σε µικρές στατικές σελίδες HTML. Ο µεγάλος αριθµός µικρών nodes µε microserves µπορεί να είναι η ιδανική  λύση για τέτοιου είδους εργασίες, καθώς το software έχει χαρακτηριστικά παραλληλισµού και οι διεργασίες διανέµονται µε ευκολία σε µικρότερα tasks.

Παρόλα αυτά λειτουργίες οι οποίες απαιτούν µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, είναι πιθανό να ξεπερνούν τους πόρους που διαθέτουν τα nodes των microservers, όπως η υπολογιστική τους ισχύ, η µνήµη, ο αποθηκευτικός χώρος και η δικτύωση. Οι παραδοσιακές λύσεις server είναι πιο αποτελεσµατικές σε αυτές τις περιπτώσεις.

Στο διάγραµµα φαίνεται ένας τρόπος για να δούµε πιο συγκεκριµένα αν ένα workload µπορεί να καλυφθεί από τους microservers. Κάθε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των servers αντιστοιχεί σε έναν άξονα. Πιο συγκεκριµένα:

• Το workload κλιµακώνεται µε τη βοήθεια του αριθµού των πυρήνων: Οι υψηλότερες τιµές σε αυτό τον άξονα αντιστοιχούν σε workloads µε παράλληλα χαρακτηριστικά, τα οποία επωφελούνται από το µεγάλο αριθµό πυρήνων που προστίθενται σε έναν και µόνο server, αφού κάθε µονάδα µοιράζεται κοινό I/O, µνήµη, αποθηκευτικό χώρο και άλλα χαρακτηριστικά.

• Το workload κλιµακώνεται µε τον αριθµό των nodes: Οι υψηλότερες τιµές σε αυτόν τον άξονα επίσης αφορούν σε παράλληλα workloads, αλλά έχουν την τάση να κλιµακώνονται µε την προσθήκη φυσικών servers, καθώς απαιτούν γρήγορη πρόσβαση στη µνήµη, γρήγορο I/O και αποθηκευτικό χώρο ανά server.

• Το workload κλιµακώνεται µε ισχυρούς πυρήνες: Οι υψηλότερες τιµές σε αυτό τον άξονα απαιτούν ισχυρούς επεξεργαστές σε χαρακτηριστικά όπως είναι η συχνότητα, η cache και το bandwidth της µνήµης. Αυτά τα workloads τείνουν να έχουν ένα thread ή γενικά λίγα threads.

Η περιοχή στο διάγραµµα που περιγράφεται ως workloads που ταιριάζουν σε microservers αναπαριστούν εργασίες που κλιµακώνονται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο µε την προσθήκη µεγάλου αριθµού “ελαφρών” servers. Παραδείγµατα τέτοιων workloads είναι το ultra-low-end web service, η διανοµή στατικού περιεχοµένου και βασικό hosting. Έτσι γίνεται σαφές ότι ένα συγκεκριµένο σύνολο server workloads µπορεί να κλιµακωθεί αποτελεσµατικά µέσω του παραλληλισµού των εργασιών από πολλά nodes microservers. Η εν λόγω υποδοµή δεν είναι κατάλληλη για τη χρήση σε τοµείς όπως το High Performance Computing, οι οικονοµικές υπηρεσίες, η virtual υποδοµή, οι βάσεις δεδοµένων και άλλα.

Ο δεκάλογος των microservers
Όπως έχουµε αναφέρει οι microservers είναι προσιτοί και µικροί σε µέγεθος και δηµιουργούν µια τελείως νέα κατηγορία εισάγοντας νέα δεδοµένα στην υποδοµή των datacenters. Όντας νέα η κατηγορία δηµιουργεί αρκετές απορίες. Για να δώσουµε απαντήσεις σε κάποιες από αυτές δηµιουργήσαµε ένα δεκάλογο µε το τι πρέπει να γνωρίζει ο καθένας για τους νέους microservers και το ρόλο τους στο datacenter.

• Υπάρχει ρόλος για τους µικρότερους πυρήνες: Δεν χρειάζονται όλες οι διεργασίες την επεξεργαστική ισχύ ενός πολυπύρηνου επεξεργαστή, Μερικές λειτουργίες απαιτούν σχετικά χαµηλή υπολογιστική ισχύ, αλλά πρέπει να γίνουν σε µεγάλο αριθµό ταυτόχρονα, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα να πραγµατοποιούνται πιο αποτελεσµατικά από µικρούς πυρήνες.
Για παράδειγµα η διανοµή στατικών HTML στοιχείων σε µια σελίδα web σε εκατοµµύρια χρήστες ή τα εκατοµµύρια των υπολογισµών που απαιτούνται σε µια ανάλυση δεδοµένων σε περιβάλλον Hadoop.

• Οι Microservers είναι πιο αποτελεσµατικοί για µικρές εργασίες: Η χρήση των microservers κάνει πιο εύκολη ην αγορά και τη συντήρηση ενός συστήµατος. Αφαιρώντας στοιχεία τα οποία δεν είναι απαραίτητα σε ελαφρά workloads, οι microservers µπορούν να φέρουν σε πέρας απλές εργασίες µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα από τις εναλλακτικές υλοποιήσεις υψηλής απόδοσης.

• Η χαµηλή κατανάλωση σηµαίνει χαµηλότερο συνολικό κόστος κτήσης: Η κατανάλωση ενέργειας των microservers είναι µακράν χαµηλότερη των chips που συναντάµε τυπικά µέσα στους κλασικούς servers και οι νέες υλοποιήσεις δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από την κατανάλωση επιπέδου tablet. Η χαµηλότερο κατανάλωση ισοδυναµεί µε χαµηλότερο κόστος χρήσης.

• Οι Microservers απαιτούν λιγότερο χώρο: Οι νέοι servers στηρίζονται κατά βάση σε small form factor boards µε τη λογική του SoC (System on a chip), στο οποίο περιλαµβάνονται, ο επεξεργαστής, η µνήµη και το I/O του συστήµατος. Το µικρό µέγεθος αυτών των boards επιτρέπει τη δηµιουργία εξαιρετικά πυκνών clusters µε microservers, κάτι που ισοδυναµεί µε όφελος χώρου στο datacenter.

• Οι εταιρείες web hosting είναι οι πρώτες που θα δουν το όφελος από τη χρήση των microservers: Οι εταιρείες web hosting αποτελούν βασικούς υποψήφιους για τη χρήση των microservers. Οι εταιρείες που προσφέρουν περιεχόµενο µέσω του Internet σε µεγάλη κλίµακα όπως για παράδειγµα η Google ή η Facebook αποτελούν επίσης υποψήφιους πελάτες για τη χρήση των εν λόγω συστηµάτων. Ανάµεσα στις απαιτήσεις τους είναι η πραγµατοποίηση ενεργειών που δεν απαιτείται µεγάλη υπολογιστική ισχύ ενώ δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι διαθέτουν εσωτερικά την απαραίτητη τεχνογνωσία για να δηµιουργήσουν το hardware αλλά και το software που είναι απαραίτητο για τα clusters µε microservers. Καθώς η χρήση των public cloud services µεγαλώνει, η απαίτηση για microservers, που θα είναι σε θέση να διαχειριστούν τα πιο ελαφρά cloud workloads είναι πιθανό ότι θα συνεχίσει να αυξάνει.

• Δεν υπάρχουν όρια στις χρήσεις των microservers: Μπορεί οι microservers να µην έχουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για να φέρουν σε πέρας τις πιο απαιτητικές εργασίες όπως είναι το IT στην επιχείρηση ή τα επιστηµονικά ή τεχνικά workloads. Παρόλα αυτά είναι δυνατό να ξαναγραφτεί το software ακόµα και σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις ώστε να υποστηρίζει την παράλληλη επεξεργασία σε πολλαπλά nodes από microservers.

• Οι microservers εισάγουν νέα δεδοµένα στην αγορά των servers: Στον χώρο δηµιουργείται µια πρωτότυπη κόντρα. Η Intel, οι επεξεργαστές της οποίας βρίσκονται στο 90% των σύγχρονων servers βρίσκει µπροστά της την ARM, την οποία συναντάµε στην πλειοψηφία των κινητών τηλεφώνων και των tablets. Και οι δυο εταιρείες έχουν τις προτάσεις τους στο χώρο, αν και αυτή τη στιγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές δεν υπάρχει 64-bit πρόταση από την ARM, η οποία αναµένεται το φθινόπωρο.

• Τα ισχυρά σηµεία των κατασκευαστών: Ένα από τα χαρακτηριστικά για τα οποία ξεχωρίζει η πρόταση της ARM είναι η χαµηλή κατανάλωση, πλεονέκτηµα όµως που έχει πάψει να ισχύει µε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των επεξεργαστών Atom της Intel. Πέρα από αυτό όµως οι επεξεργαστές της Intel παρέχουν πλήρη συµβατότητα µε τις ήδη υπάρχουσες εφαρµογές, οι οποίες θα πρέπει να ξαναγραφτούν για να τρέξουν στους επεξεργαστές ARM. Αυτά σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία της Intel κάνουν εξαιρετικά δύσκολο το ρόλο άλλων κατασκευαστών στο χώρο.

• Οι microservers θα γίνουν ακόµη πιο εξειδικευµένοι: Οι microservers είναι ήδη εξειδικευµένα συστήµατα, που έχουν σχεδιαστεί για µικρά workloads. Καθώς η αγορά θα ωριµάζει αναµένεται να εµφανίζονται µοντέλα, τα οποία θα αφορούν σε ακόµη πιο συγκεκριµένα workloads, όπως για παράδειγµα για να τρέχουν συγκεκριµένες εφαρµογές SaaS.
Από την πρώτη στιγµή έχουν κάνει την εµφάνισή τους εξειδικευµένες αρχιτεκτονικές όπως αυτή της HP η οποία έχει δηµιουργήσει τους Moonshot servers µε εξαιρετικά ευέλικτο σχεδιασµό λογικής swappable cartridges, έτσι ώστε να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα συστήµατα για συγκεκριµένα workloads.

• Οι microservers δεν αντικαθιστούν τους servers: Οι microservers θα αποτελέσουν συµπληρωµατική αγορά των παραδοσιακών servers, τους οποίους δεν πρόκειται να αντικαταστήσουν. Οι προβλέψεις των εταιρειών ερευνών δείχνουν ότι οι microservers θα αποτελούν το 1/5 των πωλήσεων servers µέχρι το 2015/2016.

Άρθρο του Νίκου Παναγιωτίδη

Η νέα γενιά του datacenter

Η ραγδαία ανάπτυξη των εφαρµογών στο σύγχρονο κόσµο του cloud (κυρίως δηµόσιου ή υβριδικού) καθώς και η εκθετική αύξηση των συσκευών (client devices) που απαιτούν πρόσβαση και εξυπηρέτηση από αυτές τις υποδοµές, φέρνει σηµαντικές αλλαγές και νέα οπτική γωνία στην αρχιτεκτονική υποδοµών, επηρεάζοντας σε µεγαλύτερο βαθµό φυσικά τους CSP (Cloud Service Providers).

Εκτός από την καθιέρωση των 10GB & 40GB στο επίπεδο δικτύου αλλά και των λύσεων multi-tiered intelligent storage, εµφανίζεται µια νέα τάση στο front-end (web tier) επίπεδο των υποδοµών server, όπου το workload αποτελείται από «απλά» υπολογιστικά φορτία (λ.χ. search, post, simple web services) αλλά µε απαίτηση εξυπηρέτησης 100-10.000 περισσότερων ταυτόχρονων requests απ’ ότι σε αντίστοιχα workloads του πρόσφατου παρελθόντος. Η αλλαγή αυτή οδηγεί στην ανάπτυξη επεξεργαστικών µονάδων φιλοσοφίας SoC (System-on a-Chip) µε κυριότερη έµφαση στην χαµηλότερη κατανάλωση ισχύος ανά δοµική µονάδα και άρα δυνατότητα υλοποιήσεων εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας επεξεργαστών ανά RU (Rack Unit). Η κατηγορία των υποδοµών αυτών αναγνωρίζεται ήδη µε τον όρο micro-server (που δεν πρέπει να συγχέεται µε την εθιµική αλλά όχι δόκιµη χρήση του ίδιου όρου για server µικρού µεγέθους για µικρές εταιρείες).

Η Intel ανταποκρίνεται προϊοντικά στην νέα αυτή κατηγορία συστηµάτων µε την προϊοντική υλοποίηση SoC µε την ονοµασία Intel Atom Processor S1200. Ο µοναδικός κοινός παρονοµαστής µε τις οµώνυµες παλαιότερες και σύγχρονες αρχιτεκτονικές που έχουν χρησιµοποιηθεί σε client συστήµατα είναι η απόλυτη έµφαση στην εξαιρετικά χαµηλή κατανάλωση (6W TDP). Από κει και πέρα, η οικογένεια Intel Atom Processor S1200 είναι ένα «καθαρόαιµο» datacenter SoC αφού υποστηρίζει:

• Διευθυνσιοδότηση µνήµης 64 bit
• Τεχνολογίας µνήµης ECC
• Υποστήριξη τεχνολογίας Intel Virtualization Technology
• I/O PCI Gen2 µε 8 lanes
• 2 Hyperthreading επεξεργαστικούς πυρήνες

Οι παρακάτω δυνατότητες επιτρέπουν την υλοποίηση >1000 compute nodes/rack διατηρώντας όµως άρρηκτη την συµβατότητα µε όλη την εγκατεστηµένη βάση λογισµικού όπως και ενιαίο λογισµικό µε τα «παραδοσιακά» συστήµατα αρχιτεκτονικής Intel Xeon.  Στο σηµείο αυτό φυσικά εντοπίζεται και το σηµαντικότατο πλεονέκτηµα της διατήρησης οµοιόµορφου x86 instruction set µέσα στην υποδοµή του CSP, αφού η πιθανή υλοποίηση χρησιµοποιώντας διαφορετικό instruction set & αρχιτεκτονική δηµιουργεί ανεξάρτητη νησίδα διαχείρισης µε κατακόρυφη αύξηση πολυτυπίας και πολυπλοκότητας διαχείρισης και λειτουργικού κόστους.

Προκύπτει βέβαια το εύλογο ερώτηµα για την µεθοδολογία επιλογής βέλτιστης λύσης (Intel Xeon ή Intel Atom); Ας δούµε ένα αρκετά χαρακτηριστικό παράδειγµα. Σε ένα τυπικό rack τροφοδοτούµενο µε 12kW, η υλοποίηση SoC παρέχει 5x περισσότερους κόµβους (µε worst case ελάχιστο τους 560 ανεξάρτητους κόµβους). Στο ίδιο βέβαια προφίλ, και µε χρήση του µετροπρογράµµατος SPECWeb, ακόµα και η βασικότερη λύση 1-socket Intel Xeon E3 παρέχει τουλάχιστον 2x περισσότερα Transactions/Min/Rack

Συµπερασµατικά λοιπόν, διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήµατα της αρχιτεκτονικής οµοιοµορφίας του οικοσυστήµατος x86, οι microservers βασισµένοι στην αρχιτεκτονική SoC Intel Atom Processor S1200 αποτελούν ενδιαφέρουσα εναλλακτική εκεί όπου ο αριθµός ανεξάρτητων κόµβων χαµηλής κατανάλωσης ανά rack αποτελεί το κυριότερο σχεδιαστικό κριτήριο. Φυσικά, η προϊοντική οικογένεια βρίσκει ήδη εφαρµογή και σε πολλές άλλες entry-level λύσεις storage, networking ή specialized appliances.

Άρθρο εκ μέρους της ΗΡ

Επανεφευρίσκοντας τους servers

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για την αγορά των servers, αφού πλέον είναι απλά αδύνατον να προσπαθούμε να ικανοποιούμε αυτές τις απαιτήσεις με τον “παραδοσιακό” τρόπο.

Πλέον, η έκρηξη των δεδομένων και τα big data, το video, τα social media, οι φορητές συσκευές, οι “άπειρες” εφαρμογές, οι ανάγκες των χρηστών για διαρκή σύνδεση και ενημέρωση, οι απρόβλεπτες μεταβολές, το cloud, η ασφάλεια και μία σειρά από άλλα στοιχεία, δείχνουν προς μία και μοναδική κατεύθυνση: Η λογική με την οποία δημιουργούμε servers, πρέπει να αλλάξει! Και στην ΗΡ, αυτή η αλλαγή είναι ήδη πραγματικότητα!

Υποδεχθείτε τους Moonshot servers
Το project Moonshot δημιουργήθηκε για να λύσει αυτό ακριβώς το πρόβλημα της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής των servers. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε και ο David Donatelli, ανώτερος αντιπρόεδρος της ΗΡ και γενικός διευθυντής του Enterprise Group, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια αναμένεται να πουληθούν περίπου 10 εκατ. servers, ενώ η αγορά θα χρειαστεί 10 νέα εργοστάσια παροχής ενέργειας μόνο και μόνο για να καλύψει την κατανάλωση αυτών των νέων servers! Επομένως, θα πρέπει να εφεύρουμε εκ νέου την ίδια την έννοια των servers.

Οι Moonshot αποτελούν την απάντηση σε αυτό το πρόβλημα και έχουν σχεδιαστεί με μία καθαρά αρθρωτή (modular) λογική, παρέχοντας πρακτικά αστείρευτη ευελιξία και εξαιρετικά μειωμένη κατανάλωση. Παράλληλα, είναι εξ αρχής σχεδιασμένοι ώστε να είναι “CPU agnostic”. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί σήμερα να “φοράνε” επεξεργαστές Intel Atom, αλλά στο roadmap περιλαμβάνονται εκδόσεις με Intel Xeon, με AMD Opteron “Kyoto”, αλλά και με επεξεργαστές ARM! Για την ακρίβεια, θα είναι εφικτή ακόμη και η ανάμιξη διαφορετικών επεξεργαστών στο ίδιο σύστημα!

Τα συστήματα Moonshot μπορούν να παραδίδονται και προρυθμισμένα ώστε να τρέχουν με ιδανικό τρόπο τις εφαρμογές του πελάτη, ενώ ήδη μέσα σε ένα rack μπορούν να φιλοξενηθούν έως 1800 servers! Και χάρη στην τεχνολογία της ΗΡ, η οικονομία σε κατανάλωση ενέργειας φτάνει το 89%!

Ευκαιρία για το κανάλι
Η ευκαιρία που δίνει αυτή η επανάσταση στο δίκτυο συνεργατών της ΗΡ είναι μοναδική. Μοναδική αφού τέτοιου είδους δραματικές αλλαγές δεν συμβαίνουν και τόσο συχνά, και ευκαιρία αφού τα επιχειρήματα προς τον τελικό πελάτη είναι αναντίρρητα και εντυπωσιακά:

• 89% μείωση στην κατανάλωση ενέργειας
• 80% μικρότερο μέγεθος
• 77% χαμηλότερο κόστος
• 97% μικρότερη πολυπλοκότητα

Όπως εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί, όλοι οι παράγοντες που “καίνε” κάθε πελάτη σήμερα, έχουν βελτιωθεί δραματικά:

• Χαμηλότερο κόστος αρχικής αγοράς αλλά και συντήρησης
• “Άπειρη” ευελιξία και κλιμάκωση
• Χαμηλό κόστος λειτουργίας και ψύξης
• Μικρότερες απαιτήσεις σε “real estate”

Τα συστήματα Moonshot σχεδιάστηκαν ώστε να δώσουν λύση αλλά και να καθορίσουν το datacenter του μέλλοντος… σήμερα. Είναι ιδανικά για λύσεις όπως hosting, cloud και application-based υλοποιήσεις, αλλά είναι βέβαιο ότι τα μοναδικά τους πλεονεκτήματα θα αξιοποιηθούν με πολύ περισσότερους τρόπους απ’ ότι μέχρι στιγμής φανταζόμαστε.

Ενημερωθείτε αναλυτικά και γίνετε μέλος του οικοσυστήματος συνεργατών που μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την ευκαιρία στο thedisruption.com.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.
 

Σχετικά άρθρα

Κινεζικό σχέδιο για τόνωση των πωλήσεων PC

Kitriniaris

Smartphones: Αυτή η ιστορία έχει πραγματικό “δράκο”

Kitriniaris

Java Day και Call 4 papers στην Αθήνα

Kitriniaris

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Αποδοχή Περισσότερα