Λυση της Retail Link για τη Schneider Electric

Την ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης και παραγγελιοληψίας της Retail Link επέλεξε η Schneider Electric, με στόχο την εύκολη και άμεση διασύνδεση με τους πελάτες της και την αξιόπιστη μεταφορά ηλεκτρονικών δεδομένων.

Ειδικότερα, η Schneider Electric εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτρονικής διασύνδεσης της Retail Link με στόχο τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την τάχιστη εξυπηρέτηση της ανταλλαγής φορολογικών παραστατικών. Συγκεκριμένα, με τη λύση RL e-Ordering λαμβάνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά και αυτόματα στο πληροφοριακό της σύστημα τις παραγγελίες από τους πελάτες της, ενώ με τη λύση RL e-Invoicing Paperless & EDI ολοκληρώνει τον κύκλο ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων, με την αποστολή άυλων, e-παραστατικών για την αυτόματη εισαγωγή και αρχειοθέτησή τους στα συστήματα των πελατών, διαγράφοντας παράλληλα τα κόστη διαχείρισης χάρτινων αρχείων.