Η εποµενη µεγαλη ευκαιρια στο cloud: Database As A Service

 Τα IT τµήµατα των εταιρειών δέχονται συνεχώς πιέσεις για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών πιο γρήγορα, µε χαµηλότερο κόστος και µε υψηλότερη ποιότητα. Μάλιστα, µε το κόστος των µη προγραµµατισµένων διακοπών λειτουργίας να υπερβαίνει τα 4.000 ευρώ ανά λεπτό και το κόστος των παραβιάσεων ασφαλείας να µετράται σε εκατοµµύρια ευρώ, είναι πιο σηµαντικό από ποτέ το IT να µετακινηθεί προς ένα µοντέλο που βελτιώνει ταυτόχρονα την απόκριση, τα κόστη και τα επίπεδα των υπηρεσιών. Τώρα, ο CIO έχει ένα νέο όπλο στο χαρτοφυλάκιό του: Tην παροχή λειτουργιών βάσης δεδοµένων µε τη µορφή υπηρεσιών (Database as a Service).

Μπείτε στο cloud
Όπως έχουν καταδείξει οι πάροχοι δηµόσιων cloud, ένα µοντέλο που χρησιµοποιεί κοινόχρηστους πόρους, προτυποποιηµένες υπηρεσίες, προσαρµόσιµη κατ’ απαίτηση χωρητικότητα, δυνατότητες self-service και λειτουργίες µέτρησης της χρήσης καταφέρνει να παρέχει υπηρεσίες γρηγορότερα, µε χαµηλότερο κόστος και υψηλότερη ποιότητα. Τα τµήµατα IT που διαθέτουν επαρκές µέγεθος και δεξιότητες µπορούν να µιµηθούν τους παρόχους δηµόσιων cloud µε υπηρεσίες ιδιωτικού cloud που τους επιτρέπουν να διατηρήσουν τον έλεγχο επί της ασφάλειας και της συµµόρφωσης µε τους κανονισμούς, τον ορισμό και τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών, καθώς και την ποιότητά τους.

Γιατί λειτουργίες βάσης δεδομένων µε τη µορφή υπηρεσιών (DBaaS);
Μια τυπική επιχείρηση έχει εκατοντάδες ή χιλιάδες διαφορετικές εφαρµογές που συχνά λειτουργούν σε εξειδικευμένα χαρτοφυλάκια hardware και λογισµικού, προερχόµενα από διάφορους προµηθευτές. Τα αποτελέσµατα είναι υψηλό κόστος, µη χρησιµοποιούµενη δυναµικότητα, περιττή πολυπλοκότητα και περιορισµοί στην ευελιξία. Η παροχή λειτουργιών βάσης δεδοµένων µε τη µορφή υπηρεσιών (DBaaS) αποτελεί µια κορυφαία ευκαιρία για απλοποίηση του IT µέσω της προτυποποίησης, της κεντρικής διαχείρισης και της αυτοµατοποίησης.

Με τον όγκο των δεδοµένων να διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια, µε την έκρηξη των δεδοµένων των συναλλαγών και µε την αυξηµένη ανάγκη για επιχειρηµατικές αποφάσεις βασισµένες στα δεδοµένα, οι βάσεις δεδοµένων είναι πιο σηµαντικές από ποτέ. Οι οργανισµοί µε σηµαντικό αριθµό εφαρµογών ανάλυσης και επεξεργασίας συναλλαγών έχουν µια προφανή ευκαιρία να δηµιουργήσουν µια κοινή, προτυποποιηµένη πλατφόρµα DBaaS για να υποστηρίξουν όλες αυτές τις εφαρµογές και όλα τα περιβάλλοντα παραγωγής, ανάπτυξης, δοκιµών και εφεδρείας (failover). Αυτή η διαδροµή µπορεί να φέρει εξαιρετικά υψηλή επιχειρηµατική αξία. Οι οργανισµοί που έχουν εφαρµόσει λύσεις DBaaS έχουν πετύχει 50% χαµηλότερα λειτουργικά κόστη, 10 φορές ταχύτερη υλοποίηση νέων βάσεων δεδοµένων και διαθεσιµότητα για βελτίωση µέχρι και πάνω από 99,95%.

Στις βασικές δυνατότητες των λύσεων DBaaS περιλαµβάνονται οι εξής:
• Υποστήριξη για πολλαπλές βάσεις δεδοµένων µε αποτελεσµατική κοινή χρήση των υποκείµενων πόρων.
• Κατάλογος τυπικών υπηρεσιών βάσης δεδοµένων για γρήγορη και σταθερή υλοποίηση.
• Λειτουργίες self-service για να µπορούν οι χρήστες να κάνουν γρήγορα τη διάθεση, παρακολούθηση και διαχείριση των βάσεων δεδοµένων.
• Υψηλός βαθµός ασφάλειας και αποµόνωσης µεταξύ των βάσεων δεδοµένων.
• Ελαστικότητα για υποστήριξη δυναµικών φόρτων εργασίας.

Ο προσανατολισµός των αρχιτεκτονικών DBaaS στις υπηρεσίες ωφελεί τόσο τους παρόχους IT όσο και τους χρήστες. Οι πάροχοι είναι σε θέση να αναπτύσσουν και να παρέχουν προκαθορισµένες υπηρεσίες που ελαχιστοποιούν την ετερογένεια προµηθευτών, εκδόσεων και διαµορφώσεων. Αυτό βοηθάει στη βελτίωση της ευελιξίας, της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών χάρη στην ανάπτυξη προτυποποιηµένων διαδικασιών, στους κοινούς µηχανισµούς υποστήριξης και στην εστιασµένη ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, εστιάζοντας σε µια προτυποποιηµένη και βελτιστοποιηµένη πλατφόρµα, οι πάροχοι µπορούν επίσης να προσφέρουν στους χρήστες των υπηρεσιών την ψευδαίσθηση της απεριόριστης δυναµικότητας µέσα από βελτιώσεις των διαδικασιών προµήθειας, του προγραµµατισµού δυναµικότητας και της διαχείρισης πόρων.

Οι χρήστες των υπηρεσιών ωφελούνται µε αρκετούς τρόπους. Πρώτον, η ύπαρξη δυνατοτήτων self-service όσον αφορά στη διάθεση και διαχείριση σηµαίνει ότι οι χρήστες των υπηρεσιών µπορούν να υλοποιούν γρήγορα και εύκολα νέες εφαρµογές για την επιχείρηση. Δεύτερον, οι τυποποιηµένοι ορισµοί των υπηρεσιών επιτρέπουν στους χρήστες των υπηρεσιών να κατανοούν ακριβώς ποιες δυνατότητες και ποια επίπεδα υπηρεσιών θα µπορούν να περιµένουν από τον προµηθευτή. Τέλος, η δυνατότητα µετρήσεων επιτρέπει µεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά στη χρήση και στα κόστη του IT, επιτρέποντας στους χρήστες των υπηρεσιών να λαµβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά µε το πού να δαπανήσουν το χρόνο και τα χρήµατά τους.

Η ολοκληρωµένη λύση της Oracle για τις λειτουργίες DBaaS
Για τους εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες που στηρίζονται στην Oracle Database για τις µεγαλύτερες και πιο σηµαντικές εφαρµογές τους, η Oracle παρέχει µια ολοκληρωµένη και έντονα διαφοροποιηµένη λύση DBaaS.
• Πλήρης και έτοιµη για χρήση λύση DBaaS—λογισµικό, hardware και υπηρεσίες, όλα ενοποιηµένα και σχεδιασµένα ώστε να λειτουργούν µαζί.
• Υψηλή και αποτελεσµατική ενοποίηση µε χαµηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας µε την Oracle Database 12c µε αρχιτεκτονική multitenant συνδυαζόµενη µε pluggable βάσεις δεδοµένων, και τα engineered συστήµατα Oracle Exadata Database Machine και Oracle SuperCluster.
• Γρήγορη υλοποίηση και ολοκληρωµένη διαχείριση του κύκλου ζωής λύσεων DBaaS µε τον Oracle Enterprise Manager 12c.
• Προτυποποιηµένη λύση DBaaS που υποστηρίζει οποιοδήποτε φόρτο εργασίας βάσεων δεδοµένων.

Ανάλυση του Αντώνης Μονοκρούσου, Country Leader Oracle Ελλάς, Cluster Leader GCMM

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.