Ευρωπαϊκη συνεργασια για την ασφαλεια στον κυβερνοχωρο

Ο οργανισμός ENISA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος εδρεύει στην Ελλάδα,  υποστηρίζει την ανάπτυξη προτύπων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο υπογράφοντας συμφωνία συνεργασίας με δύο από τους σημαντικότερους οργανισμούς τυποποίησης στην ΕΕ: την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) και την ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC).

Αυτή η συμφωνία συνεργασίας έχει στόχο να συμβάλει περισσότερο στην κατανόηση και την επίλυση των ζητημάτων ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών που σχετίζονται με την τυποποίηση, ιδιαίτερα σε διάφορους τομείς ΤΠΕ που έχουν σημασία για τον ENISA. Αυτό συνάδει με τα νέα, διευρυμένα καθήκοντα του πρόσφατα υιοθετηθέντος κανονισμού ENISA, ο οποίος δίνει στον οργανισμό έναν πιο ενεργό ρόλο κατά την υποστήριξη της ανάπτυξης των προτύπων ΑΔΠ.

Ειδικότερα, η συμφωνία καλύπτει:

•  Τη συμμετοχή του ENISA ως παρατηρητή σε καθορισμένες τεχνικές επιτροπές, τις ομάδες εργασίας τους και εργαστήρια της CEN και της CENELEC, για την υποστήριξη της προετοιμασίας των ευρωπαϊκών προτύπων.

• Την αξιολόγηση των ερευνητικών πορισμάτων του ENISA από τη CEN και τη CENELEC, και τη μεταφορά αυτών στις δραστηριότητες τυποποίησης.

• Τη συμμετοχή του ENISA και, εφόσον κρίνεται κατάλληλο, τον ορισμό του ως προεδρεύον όργανο  στις σχετικές τεχνικές επιτροπές, τις ομάδες εργασίας και τα εργαστήρια της CEN και της CENELEC σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς των CEN-CENELEC.

• Τη διάδοση και την προώθηση πληροφοριών για δημοσιεύσεις, πορίσματα, συναντήσεις, σεμινάρια.

• Την παροχή αμοιβαίας υποστήριξης για προωθητικές ενέργειες και την εδραίωση βιομηχανικών επαφών και ερευνητικών δικτύων για καθήκοντα που σχετίζονται με τα πρότυπα ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

• Τη διοργάνωση τοπικών εργαστηρίων, συνεδρίων και σεμιναρίων για ζητήματα τεχνολογίας και έρευνας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες τυποποίησης της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών.

• Την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών για προσδιορισμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.