Εργο της SingularLogic για το ΕΒΕΑ

Στην εταιρεία SingularLogic κατακυρώθηκε, μετά την ολοκλήρωση σχετικού διαγωνισμού, το έργο  “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος” και  υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του Ε.Β.Ε.Α., συνολικού προϋπολογισμού 1.133.147,69  € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο που έχει ως στόχο την υποστήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μελών του ΕΒΕΑ για την επίτευξη της βιωσιμότητάς τους, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που προσφέρουν αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο, περιλαμβάνει: 

  • Τη ψηφιοποίηση σημαντικού τμήματος του αρχείου του ΕΒΕΑ
  • Τον εκσυγχρονισμό και τη μετάβαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματός του σε περιβάλλον web.
  • Την υλοποίηση συστημάτων  για την παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών όπως: ψηφιακό κέντρο καινοτομίας Ε.Β.Ε.Α., ψηφιακή υπηρεσία υποστήριξης της “Πράσινης Επιχειρηματικότητας”, ψηφιακή επιχειρηματική κοινότητα Ε.Β.Ε.Α., ψηφιακές υπηρεσίες για τη διαχείριση οργανωσιακής γώσης (Knowledge Management Web Service) καθώς και  τηλε-διάσκεψης / τηλε-συνεργασίας.

Την υλοποίηση εφαρμογών:

  • παροχής υπηρεσιών γεωγραφικής επιχειρηματικής πληροφόρησης με χρήση ψηφιακού ηλεκτρονικού χάρτη (GIS Business Information Services), 
  • ηλεκτρονικού επιχειρηματικού καταλόγου με δημιουργία sites για τις επιχειρήσεις / μέλη του ΕΒΕΑ,
  • παροχής υπηρεσιών στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας νομού Αττικής καθώς και
  • παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο του έργου, η εταιρεία θα παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης έργου, διαχείρισης ποιότητας, εκπόνησης μελετών, ανάπτυξης και ελέγχου λογισμικού, συλλογής, ψηφιοποίησης και καταχώρισης περιεχομένου, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης,  δοκιμαστικής λειτουργίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας καθώς και  εγγύησης και συντήρησης.