Βελτιωση στα αποτελεσματα τριμηνου για την CPI

Βελτιωμένα εμφανίζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της CPI, για το α’ τρίμηνο της οικονομικής χρήσης που έληξε στις 30/9/2013, σύμφωνα με τις καταστάσεις που δημοσίευσε η εταιρεία. Εικότερα, τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση 4,2% και διαμορφώθηκαν σε €3,2 εκατ. έναντι €3,07 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την αύξηση να προέρχεται κυρίως από την αύξηση του μεριδίου στην αγορά της εκτύπωσης. Τα μικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν σημαντική άνοδο, 33%, και διαμορφώθηκαν σε €956.000 έναντι €719.000  την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η άνοδος αυτή είχε να κάνει τόσο με την αύξηση των πωλήσεων όσο, κυρίως, με τη σημαντική βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους το οποίο αυξήθηκε σε 29,9% από 23,4% την περυσινή περίοδο.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €191.000, έναντι ζημιών €18.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2012 ενώ οι ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €374.000 έναντι €660.000 πέρυσι. Η διαφορά αυτή προέκυψε από αποπληρωμές προμηθευτών και δανείων. Πιο αναλυτικά, οι υποχρεώσεις σε τρίτους μειώθηκαν σε €2,1 εκατ. έναντι €3,17 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μείωση που αγγίζει το 34%, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος) μειώθηκε κατά 10%, από €3,7 εκατ. σε €3,3 εκατομμύρια.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε οριακές ζημιές €15.000, έναντι ζημιών €271.000 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη γενικότερη βελτίωση των μεγεθών της εταιρείας.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.