57,7% το ποσοστο των καινοτομων Ελληνικων επιχειρησεων

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της επίσημης στατιστικής έρευνας του ΕΚΤ για την καινοτομία στις επιχειρήσεις την τριετία 2014-2016, το ποσοστό των καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων ανήλθε στο 57,7%, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τριετία  2012-2014.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αποστέλλονται από το ΕΚΤ στη Eurostat στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής έρευνας CIS (Community Innovation Survey) για την καινοτομία και τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Στην Ελλάδα, η έρευνα αφορά 11.000 περίπου ελληνικές επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

 

Δείκτες καινοτομία

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα το 57,7% των ελληνικών επιχειρήσεων που καινοτομούν εφάρμοσαν έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τύπους καινοτομίας: νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα (καινοτομία προϊόντος), νέες ή σημαντικά βελτιωμένες διαδικασίες (καινοτομία διαδικασίας), νέες οργανωσιακές μεθόδους (οργανωσιακή καινοτομία), νέες μεθόδους μάρκετινγκ (καινοτομία μάρκετινγκ).

Η αύξηση κατά 6,7% που αναφέρθηκε πιο πάνω, αφορά τόσο τις επιχειρήσεις που καινοτομούν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες όσο και αυτές που καινοτομούν στην οργάνωση ή/και στο μάρκετινγκ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στην καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας. Την περίοδο 2014-2016 το 47,1% των ελληνικών επιχειρήσεων καινοτομούν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες, σημειώνοντας άνοδο κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τριετία 2012-2014 και κατά 12,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τριετία 2010-2012.

 

Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτομιών σε προϊόντα ή/και διαδικασίες ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ το 2016 (2.047,08 εκατ. ευρώ), μεγαλύτερες κατά 432,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014 και κατά 141,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2012.

Καινοτομίες σε οργάνωση ή/και μάρκετινγκ καταγράφει το 46,7% των ελληνικών επιχειρήσεων, σημειώνοντας άνοδο κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τριετία 2012-2014 και κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τριετία 2010-2012.

 

Οι επιμέρους κλάδοι

Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, στον τομέα της Βιομηχανίας το ποσοστό καινοτομίας φθάνει το 59,5% για την περίοδο 2014-2016, εμφανίζοντας βελτίωση των επιδόσεων από το 54,5% την περίοδο 2012-2014 και το 52,8% την περίοδο 2010-2012. Αντίστοιχη βελτίωση καταγράφεται και στον τομέα των υπηρεσιών, με το ποσοστό να αυξάνεται στο 56,5% το 2014-2016, από το 48,0% για την περίοδο 2012-2014.

 

Οι έξι δείκτες που αποστέλλει το ΕΚΤ για το ΕΙS αφορούν: τον βαθμό στον οποίο οι καινοτομίες σε προϊόντα ή/και διαδικασίες αναπτύσσονται εντός της επιχείρησης (Innovations in-house), την εισαγωγή καινοτομιών προϊόντος ή/και διαδικασίας (Introduction of product/process innovations), την εισαγωγή οργανωσιακής καινοτομίας ή/και καινοτομίας μάρκετινγκ (Introduction of marketing/organisational innovations), τον βαθμό συνεργασίας με άλλους φορείς/οργανισμούς/επιχειρήσεις για την ανάπτυξη καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας (Innovators collaborating with others), τις δαπάνες για καινοτομία εκτός των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη (Non-R&D innovation expenditure), και τις πωλήσεις καινοτόμων προϊόντων (Sales of new to market and new to firm innovations).

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΤ, καταγράφεται βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 2014-2016 σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω δεικτών σε σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες των προηγούμενων περιόδων.

Related Posts