Ομιλος Quest: Σημαντικη αυξηση οικονομικων μεγεθων για το 2016

Η εταιρεία Quest Συμμετοχών ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.

 

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου κατά το 2016 επηρεάστηκαν με  προβλέψεις απομείωσης περιουσιακών στοιχείων ύψους € 8,7 εκατ., από πρόβλεψη για την ενδεχόμενη καταβολή επιπλέον τιμήματος εξαγοράς της θυγατρικής Cardlink ύψους € 5 εκατ. και από κέρδη πώλησης θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών ύψους € 13,4 εκατ.. Τα αντίστοιχα ποσά απομειώσεων για την προηγούμενη χρήση ανέρχονταν σε € 9,1 εκατ..

 

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά  στοιχεία  (Capex) για το 2016 ανήλθαν σε € 14.691 χιλ. έναντι € 19.286 χιλ. τo 2015.

 

Στο ότι αφορά τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας (Quest Holdings) τα έσοδα ανήλθαν σε  € 6.467 χιλ. έναντι € 4.537 χιλ. το 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 3.896 χιλ. έναντι € 1.650 χιλ. το 2015. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 1.575 χιλ. έναντι ζημιών € 3.908 χιλ. πέρυσι. Οι ζημίες μετά από φόρους ήταν € 1.823 χιλ. έναντι ζημιών € 2.928 χιλ. τo 2015. Τα αποτελέσματα της εταιρείας έχουν επηρεαστεί με έσοδα από μερίσματα ύψους € 3.765 χιλ. (2015: € 1.498 χιλ.) και με προβλέψεις απομείωσης περιουσιακών στοιχείων ύψους € 5.557 χιλ. (2015: € 5.136 χιλ.).