Στην Cosmos Business Systems διαγωνισμος του ΕΦΚΑ

Η Cosmos Business Systems ανακοίνωσε ότι μειοδότησε στο πρώτο τμήμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που προκήρυξε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: «Προμήθεια σταθμών εργασίας και σχετικών υπηρεσιών  εκτυπωτών και σχετικών υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΕΦΚΑ  & προμήθεια & εγκατάσταση 22 αδειών σχεδιαστικού προγράμματος για τις ανάγκες της διεύθυνσης στέγασης και τεχνικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ».

Το  αντικείμενο της σύμβασης, αφορά στην προμήθεια σταθμών εργασίας, εξοπλισμού καθώς και των σχετικών υπηρεσιών.

Αφού πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχουσών εταιρειών καθώς και το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών, η Cosmos Business Systems κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες Byte, Unisystems, Έπαφος & Ένωση Εταιρειών Active- Singular, ενώ ο προϋπολογισμός του τμήματος του διαγωνισμού στον οποίο κατέθεσε προσφορά η Cosmos, ανέρχεται στις € 670.000 ενώ ο  συνολικός προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται στις € 743.200.