Στην Cosmos η μηχανογραφηση του ΕΟΠΠΥ

Η Cosmos Business Systems ανέλαβε την προμήθεια εγκατάστασης μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΕΟΠΠΥ (ΠΕ.ΔΙ., παραρτήματα, φαρμακεία) σε 116 σημεία στο σύνολο της χώρας, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σκοπός του παρόντος έργου, είναι η εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των περιφερειακών διευθύνσεων του ΕΟΠΠΥ, η αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, η μείωση των δαπανών µέσω ελέγχων στη χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους και η συντομότερη και αποτελεσματικότερη εκκαθάριση των προμηθευτών υγείας µέσω της βελτίωσης της διαδικασίας υποβολής Δ.Α.Π.Υ. µέσω διαδικτύου.

 

Το ύψος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 758.000 € συν ΦΠΑ.