Η Office Line υλοποιει το ΤΣΕΚApp στην Τειρεσιας

Η Office Line, εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων πληροφορικής και υλοποίησης ανάλογων έργων, ανακοίνωσε ότι είναι ο ανάδοχος έργου των υπηρεσιών ΤΣΕΚ και ΤΣΕΚΑpp για λογαριασμό της εταιρείας Τειρεσίας.

Η διατραπεζική εταιρεία Τειρεσίας (στην οποία μέτοχοι είναι οι μεγαλύτερες Ελληνικές τράπεζες) εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών οικονομικής συμπεριφοράς για επιχειρήσεις και ιδιώτες, δεδομένων συγκέντρωσης χορηγήσεων για ιδιώτες και επιχειρήσεις, υποθηκών και προσημειώσεων, καθώς και στοιχείων που συνδράμουν στην αποτροπή απάτης στις τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία παρέχει μέσω αξιόπιστων πληροφορικών συστημάτων.

 

Το αντικείμενο του έργου το οποίο, όπως προαναφέραμε θα αναλάβει να υλοποιήσει η Office Live είναι η προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση υποδομής δοκιμών για την υπηρεσία ΤΣΕΚApp, καθώς και η συντήρηση και υποστήριξη 24×7 του περιβάλλοντος Windows των υπηρεσιών ΤΣΕΚ και ΤΣΕΚApp.

 

Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή που αποσκοπεί στην άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων, ώστε να αξιολογούνται αντικειμενικότερα και αποδοτικότερα οι οικονομικές δοσοληψίες με προμηθευτές και πελάτες. Παρομοίως, το ΤΣΕΚApp προσφέρει την προαναφερθείσα πληροφόρηση, απευθείας εντός των συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής που ήδη χρησιμοποιεί ο πελάτης της υπηρεσίας.