Η Cosmos Business Systems στο διαγωνισμο της ΚτΠ

Η Cosmos Business Systems κατέθεσε προσφορά στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)».

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων, το οποίο θα αποτελέσει την βασική πλατφόρμα που θα υποστηρίξει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, καθώς και την εποπτεία τους. Το ΟΠΣ-ΑΔΕ θα υποστηρίζει διαδικτυακά τις διαδικασίες για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων (γνωστοποίηση, έγκριση κ.λπ.), καθώς και τις αντίστοιχες ελεγκτικές διαδικασίες που θα διενεργεί τόσο η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ), όσο και άλλα Υπουργεία και αρμόδιες αρχές του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

 

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες Byte, Singular, QnR , Unisystems και η ένωση εταιρειών Knowledge Broadband Services A.E. & Indigital Α.Ε., ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα € 2.943.324,04.