Η Cosmos συμμετεχει στον διαγωνισμο του TEE

Η Cosmos Business Systems ανακοίνωσε ότι κατέθεσε προσφορά στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενέργησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μοντέλου παροχής υπηρεσιών του ΤΕΕ, μέσω της απλούστευσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Η πολυπλοκότητα, η ανομοιογένεια και η ύπαρξη επικαλύψεων των λειτουργικών δομών που υφίστανται σήμερα στο ΤΕΕ καθιστούν δυσχερή τη δυνατότητα οι εξυπηρετούμενες επιχειρήσεις να γίνουν αποδέκτες υπηρεσιών και πληροφόρησης υψηλής ποιότητας.

 

Στόχο του έργου, αποτελεί  η αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του ΤΕΕ, ώστε να καταστούν λιγότερο γραφειοκρατικές, περισσότερο «προσβάσιμες» και φιλικές προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

 

Στον διαγωνισμό συμμετέχει  επίσης και η «Διαδικασία Business Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ανώνυμη Εταιρεία». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 709.677,42€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.