Η Cosmos προστατευει τα δεδομενα του κτηματολογιου

Η ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems και Δυναμική Πληροφορική» υπέγραψε σύμβαση με την ΕΚΧΑ ΑΕ που αφορά το έργο «Ανάπτυξη υποδομής ασφάλειας και εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.».

 

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού (υλικό / λογισμικό) και υπηρεσιών, με σκοπό αφ’ ενός την μεγιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας των πολύπλοκων υποδομών του κέντρου δεδομένων, του εφεδρικού κέντρου (DR), του εσωτερικού δικτύου και των απομακρυσμένων γραφείων της Κτηματολόγιο Α.Ε., με απώτερο στόχο την αποτροπή επιθέσεων ασφαλείας και τη διαρροή δεδομένων και αφ’ ετέρου την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών αυξημένης πρόσβασης για επαγγελματίες και φορείς με την προμήθεια διατάξεων ισχυρής ταυτοποίησης.

 

Επιπροσθέτως, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων για την αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων, ώστε η ΕΚΧΑ ΑΕ να δύναται να διαχειριστεί με βέλτιστο τρόπο αρχεία με χαρακτηριστικά μεγάλου μεγέθους, για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών σε επαγγελματίες και φορείς, καθώς και τις αναγκαίες υπηρεσίες υποστήριξης.

 

Το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) που κατακυρώθηκε είναι 5.096.307,73 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).