Η Κρινος επιλεγει το Galaxy ERP της SingularLogic

Η εταιρεία Κρίνος επέλεξε την επιχειρηματική εφαρμογή Galaxy ERP της SingularLogic, για την εμπορική και οικονομική της διαχείριση, τη γενική λογιστική και τη διαχείριση της παραγωγής της.

Η Κρίνος, είναι μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής και εμφιάλωσης οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και φυσικού μεταλλικού νερού, με έδρα το Αίγιο Αχαΐας.

Το έργο θα υλοποιήσει η εταιρεία IT Support εξουσιοδοτημένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της SingularLogic.

 

Η άψογη συνεργασία συνεχίζεται

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η εταιρεία Κρίνος εμπιστεύεται στη SingularLogic τα πληροφοριακά της συστήματα τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια και η απόφασή της να αναβαθμίσει το λογισμικό της με το Galaxy ERP, βασίζεται εν μέρει, στην άψογη συνεργασία και στα οφέλη που έχει αποκομίσει από αυτήν.

Με το Galaxy ERP η εταιρεία αναβαθμίζει πέραν της εμπορολογιστικής της διαχείρισης, την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου, αλλά και της παραγωγής για λογαριασμό τρίτων. Επιπρόσθετα, το λογισμικό θα καλύψει τις ιδιαιτερότητες που η δραστηριότητά της επιβάλλει, όπως διαχείριση αποσυσκευασίας, υπολογισμό άνυδρων & ένυδρων λίτρων, ΕΦΚ οινοπνεύματος, ΕΤΕΠΑ χαρτοσήμου, ΟΓΑ χαρτοσήμου, αλλά και καταστάσεις χημείου και διαδικασίες για το τελωνείο. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας θα έχει στη διάθεσή της πλούσια και άμεση πληροφόρηση, για τη λήψη έγκαιρων και ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων για την επίτευξη των στόχων της.