Η ΕΕ χρηματοδοτει δωρεαν Wi-Fi σε δημοσιους χωρους

Στο πλαίσιο του προγράμματος “WiFi4EU” το οποίο εγκρίθηκε από το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δημιουργηθούν σημεία δωρεάν ασύρματης δικτυακής πρόσβασης σε δημόσιους χώρους. Έτσι, οι δήμοι, τα νοσοκομεία και άλλοι φορείς του δημοσίου θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για την εγκατάσταση νέων σημείων ασύρματης πρόσβασης όταν δεν υπάρχει υφιστάμενη παρόμοια ιδιωτική ή δημόσια διαδικτυακή σύνδεση. Η διαδικασία αίτησης θα είναι απλή (θα υπάρχει ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα την οποία θα διαχειρίζεται η επιτροπή) και η στήριξη της ΕΕ θα ανέρχεται έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Ωστόσο, ο δημόσιος φορέας θα πρέπει να αναλάβει τη συντήρηση της νέας σύνδεσης για τουλάχιστον 3 έτη.

 

Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος θα μπορεί να ανέλθει σε 120 εκατ. ευρώ έως το 2019 και θα κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ και, κατ’ αρχήν, με βάση τη σειρά παραλαβής των αιτημάτων. Τα ακριβή κριτήρια επιλογής θα καθοριστούν από την Επιτροπή, η οποία επίσης θα διαχειρίζεται το πρόγραμμα, ενώ έως το 2020 προβλέπεται πρόσβαση σε ασφαλή σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε τουλάχιστον 6.000 τοπικές κοινότητες σε όλη την ΕΕ.